Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2013, 3831Plannen | overig

Start inspraak ontwerp-projectplan Grote Heicopkade zuid en bijeenkomst

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft het voornemen om een projectplan vast te stellen voor de verbetering van de zuidelijke boezemkade van de Grote Heicop, en het stukje van de Bijleveldkade dat daarop aansluit, tot aan de provinciale weg N401. Op woensdag 8 januari 2014 houdt het waterschap een inloopavond in Buurthuis Portengen, Nijverheidsweg 1 in Kockengen. Hier kunt u uw vragen persoonlijk stellen en toelichten.

De bovengenoemde kade is op grond van nieuwe wettelijke normen afgekeurd. Het waterschap wil de waterveiligheid van de Grote Heicopkade op orde te brengen en wil dit in 2015 hebben bereikt.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien van donderdag 12 december 2013 en met woensdag 22 januari 2014 bij:

  • 1.Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, 3994 DD Houten, op werkdagen (zonder afspraak) van 9.00 - 17.00 uur;

  • 2.gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, Maarssen, (op afspraak) op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur;

  • 3.ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan uiterlijk tot en met 21 januari 2014 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u om een bijeenkomst vragen voor 15 januari 2014. Neem daarvoor contact op met de heer A. van Houwelingen (projectleider Ingenieursbureau waterschap), telefoonnummer (030) 634 59 13.

 

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen op te geven. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan daartegen ook geen beroep meer kunt instellen bij de rechtbank.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. van Houwelingen (projectleider Ingenieursbureau waterschap), telefoon: (030) 634 59 13, e-mail: post@hdsr.nl o.v.v. van ‘Ontwerp-projectplan Grote Heicopkade zuid’.

 

Beroep

Na behandeling van alle ingediende zienswijzen stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan definitief vast. Belanghebbenden die zienswijze hebben ingediend kunnen tegen vaststelling van het definitieve projectplan beroep instellen bij de Rechtbank Utrecht.

 

Houten, 11 december 2013