Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2013, 3740Overige besluiten van algemene strekking

Vaststelling besluiten tot wijziging van peilbesluit Alblasserwaard en peilbesluit Lek&Linge en Tielerwaard

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 29 november 2013 ingestemd met de gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Alblasserwaard en het peilbesluit Lek& Linge en Tielerwaard. De gebieden Alblasserwaard en de Tielerwaard liggen centraal in het rivierengebied: de Alblasserwaard ligt ter hoogte van Alblasserdam en Gorinchem (West) en de Tielerwaard ligt ter hoogte van Gorinchem (Oost) en Geldermalsen. In de besluiten staat beschreven welke waterpeilen er in deze gebieden gewijzigd worden. Zorgvuldig onderzoek en analyse hebben geresulteerd in nieuwe besluiten. De daadwerkelijke peilwijzigingen blijven beperkt tot zes peilgebieden. Met de vastgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur, bebouwing en watersysteem.

Instellen van peilen

De besluiten tot wijziging van het peilbesluit Alblasserwaard en het peilbesluit Lek & Linge en Tielerwaard zijn vanaf de eerste dag na deze bekendmaking van kracht. Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats bij de eerstvolgende overgang van winter- naar zomerpeil. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Website

Via de website (http://www.waterschaprivierenland.nl/werk_uitvoering/peilbesluit) vindt u de vastgestelde peilen en de bijbehorende kaart en toelichting.

Inzien en reageren

De besluiten en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van donderdag 12 december 2013 tot en met woensdag 22 januari 2014 op de receptie van het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1 in Tiel). Tijdens deze periode is het mogelijk om beroep in te stellen. De volgende personen komen daarvoor in aanmerking:

  • 1.belanghebbenden die hun zienswijze tegen de ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht;

  • 2.belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen de ontwerpbesluiten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt op 12 december 2013 in werking. Wie beroep heeft ingesteld, kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd. 

 

 

 

 

[Red.:

Bijlagen: De besluiten tot wijziging van de peilbesluiten, de peilenkaart (bijlage behorend bij het Peilbesluit Lek & Linge en Tielerwaard), de peilenkaart behorend bij het Peilbesluit Alblasserwaard en de Toelichting partiële herziening peilbesluiten in Alblasserwaard en Tielerwaard, zijn als bijlagen bij dit Waterschapsblad opgenomen; u vindt deze documenten in de linker kolom.]