Bekendmaking Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 en intrekking Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2009 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 november 2013 is besloten tot vaststelling van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2014 (hierna: kostentoedelingsverordening). Hierin staat hoe de kosten van het watersysteembeheer worden verdeeld over de belastingcategorieën. De verordening bepaalt daarmee in hoge mate de tarieven voor de watersysteemheffing voor ingezetenen, eigenaren gebouwd, eigenaren ongebouwd en eigenaren natuurterreinen in de komende jaren.
Aanleiding om een nieuwe kostentoedelingsverordening vast te stellen is de wettelijke voorgeschreven herziening van deze verordening eens per vijf jaar en herziening van de Waterschapswet wegens de verruiming van de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie binnen de categorie ongebouwd ten aanzien van wegen.
De kostentoedelingsverordening is op 15 november 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland onder nummer 2013-016687. De kostentoedelingsverordening treedt in werking op 1 januari 2014 en vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2014. De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2009 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.
U kunt de verordening en de toelichting daarop downloaden en inzien op de website van het waterschap http://www.wrij.nl.
Naar boven