Bekendmaking Begroting 2014 en Tarieven 2014 Waterschap Rijn en IJssel

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 5 november 2013 de Begroting 2014 met daarin de Tarieven 2014 vastgesteld. De begroting bevat het beleid en de geraamde uitgaven en inkomsten van het waterschap voor 2014. De tarieven voor 2014, voor de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing van ingezetenen, eigenaren van gebouwen, eigenaren van natuur en eigenaren van overige gronden, zijn gebaseerd op deze begroting.

Het waterschap verdeelt de kosten die het moet maken om zijn taken goed uit te voeren onder de belanghebbenden. Zo betalen huishoudens en bedrijven zuiveringsheffing omdat het waterschap onder meer hun afvalwater zuivert. De watersysteemheffing is bedoeld voor het onderhoud van dijken, het waterpeilbeheer en het bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het waterschapsgebied. Iedereen die belang heeft bij deze taken betaalt mee.

U kunt de Begroting 2014 en het Tarievenoverzicht inzien en downloaden op de website van het waterschap http://www.wrij.nl

Naar boven