Ter visie projectplan: ‘EVZ Berkel traject Haarlo-Borculo’

Inzagetermijn: 6 december 2013 tot en met 17 januari 2014

De Berkel wordt tussen Haarlo en Borculo natuurvriendelijk ingericht. Het waterschap richt de Berkel tussen Haarlo en Borculo in als een ecologische verbindingszone.

Voor meer informatie over het project klik hier.

Het definitieve projectplan Waterwet is door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld en ligt ter visie.

Geplande werkzaamheden

Bij stuw Hoge Brug nabij de Hambroekplas wordt een vispassage aangelegd. Ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd en een vispaaiplaats, een zogenoemde stapsteen. De werkzaamheden starten begin 2014 en eindigen rond augustus 2014.

Projectplan inzien?

Het definitieve projectplan op grond van de Waterwet voor het project ‘EVZ traject Berkel Haarlo-Borculo’ is vastgesteld op 19 november 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 6 december 2013 tot en met 17 januari 2014.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369646.

Naar boven