Ter visie projectplan: ‘Herinrichting Buurserbeek, traject Braambrug tot instroom Zoddebeek’

Inzagetermijn: 6 december 2013 tot en met 17 januari 2014

De Buurserbeek in Buurse (gemeente Haaksbergen) wordt op het traject vanaf de Braambrug tot aan de plek waar de Zoddebeek in de Buurserbeek stroomt natuurvriendelijk ingericht. Voor meer informatie over het project klik hier.

Het definitieve projectplan Waterwet is door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld en ligt ter visie.

Geplande werkzaamheden

De Buurserbeek wordt ingericht volgens model Winde, waarvoor op dit traject natuurvriendelijke oevers en vispassages worden gerealiseerd. Het project maakt deel uit van de overeenkomst die het waterschap met de provincie Overijssel heeft afgesloten. Gelijktijdig met de aanleg van de natuurvriendelijke inrichting worden de kades verbeterd of juist verlegd om het water bij piekafvoeren vast te houden om de kans op overlast te beperken.

Geplande werkzaamheden

In de huidige situatie liggen er aan weerszijden van de Buurserbeek onderhoudspaden. Eén van beide onderhoudspaden wordt afgegraven en uiteindelijk omgevormd tot natuurvriendelijke oever (plasdras, bosoever of steilrand). Op het traject worden daarnaast op verschillende locaties vispassages (vistrappen) aangelegd in de beek.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting februari/maart 2014 en zullen uiterlijk eind 2014 gereed zijn.

Projectplan inzien?

Het definitieve projectplan op grond van de Waterwet voor het project ‘Herinrichting Buurserbeek, traject Braambrug tot instroom Zoddebeek’ te Buurse is vastgesteld op 19 november 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 6 december 2013 tot en met 17 januari 2014.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer C.A.T. Egging, tel. 0314-369646.

Naar boven