Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Op 21 mei 2013 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Schieland en de Krimpenerwaard ingestemd met de wijziging van de huidige Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. De wijziging is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht bij besluit van 29 oktober 2013, kenmerk 80EE2F15.

Op grond van artikel 26, lid 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken wij hierbij de volgende besluiten van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling van het Waterschapshuis bekend:

  • 1.Besluit d.d. 1 juli 2013, kenmerk V0050/H1521 tot Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;

  • 2.Besluit d.d. 11 november 2013, kenmerk V0051/H2092 tot Wijziging datum inwerkingtreding gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

 

Zie de bijlagen voor genoemde besluiten.

 

De belangrijkste wijziging betreft het feit dat waterschappen drie jaar na de datum van toetreding uit de regeling kunnen treden, in plaats van na vijf jaar. Dit is geregeld in artikel 43, lid 1.

 

De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis treedt in werking op 10 december 2013.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen deze besluiten beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, bodemzaken (of indien een voorlopige voorziening wordt gevraagd: ‘voorlopige voorzieningen’), postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd van € 160,-- voor een natuurlijk persoon en € 318,-- voor een rechtspersoon. Indien beroep is ingesteld, dan kan bij de Rechtbank Midden-Nederland ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Limahelu, beleidsmedewerker Juridisch Advies & Vastgoed, 010 -45 37 274.

Naar boven