Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 14 tot en met 20 november 2013

Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden

Locatie: Johan de Wittlaan en de Voetiuslaan te Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-3755

Datum: 14 november 2013

Watervergunning voor: het verplaatsen, verleggen en verwijderen van duikers

Locatie: Op den Dam 17 te Azewijn

Zaaknummer: WRIJVERG-2-1594

Datum: 18 november 2013

Watervergunning voor: het vervangen van een duiker

Locatie: Stompdijk 4 te Westendorp

Zaaknummer: WRIJVERG-2-5110

Datum: 19 november 2013

Watervergunning voor: aanpassen bestaande dam met duiker

Locatie: Het Bastion te Dieren

Zaaknummer: WRIJVERG-2-4518

Datum: 20 november 2013

Watervergunning voor: graven bezinksloot en aanleggen uitstroomvoorziening

Locatie: Derde Broekdijk 1a te Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG-2-5031

Datum: 20 november 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven