Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 8 november 2013

Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Eibergseweg te Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4823

Datum: 1 november 2013

Watervergunning voor: het uitvoeren van een aantal sonderingen.

Locatie: primaire waterkering aan Molbergseweg 1 te Deventer

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5546

Datum: 1 november 2013

Watervergunning voor: het wijzigen van een trap in de waterkering.

Locatie: Nieuwe Kade te Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4509

Datum: 4 november 2013

Watervergunning voor: het ophogen van een dijk.

Locatie: Schaapdijk te Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4708

Datum: 4 november 2013

Watervergunning voor: het plaatsen van een instroomvoorziening in een watergang.

Locatie: Hoofdgracht te Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5763

Datum: 6 november 2013

Watervergunning voor: het realiseren van een hemelwateroverstort en verdiepen van een watergang.

Locatie: nabij Bolwerk RBT Laarberg te Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5734

Datum: 8 november 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven