Ter visie projectplan: Bakerwaard - EVZ Baakse Beek

Inzagetermijn: 14 november 2013 tot en met 28 december 2013

De Bakerwaard wordt natuurlijker ingericht. Met de uitvoering van het project ‘Bakerwaard-EVZ Baakse Beek’ wordt 300 meter beekherstel gerealiseerd en 2 ha grond als stapsteen ingericht. Voor meer informatie over het project klik hier.

Het definitieve projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Het aansluiten van de Wolfstraatse Laak op de Nieuwe Bakerwaardsche Laak door middel van een nieuw te graven watergang;

  • 2.Het verbreden van de bodem en taluds op enkele plekken;

  • 3.Het plaatsen van een tweetal stuwen/overlaten;

  • 4.De aanleg van een kade met een kruinhoogte van 6,45m+NAP, een kruinbreedte van 1,00m1 en een binnen- en buitentalud van 1:1 tot 1:5;

  • 5.Het verdiepen van de bodem op enkele plekken;

  • 6.Het dichtzetten van de duiker in Oude Bakerwaardsche Laak ter plaatse van de Bakerwaardseweg;

  • 7.Het verwijderen van een (duiker)stuw en enkele duikers.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting omstreeks begin 2014.

Projectplan inzien?

Het definitieve projectplan op grond van de Waterwet voor het project ‘Bakerwaard-EVZ Baakse Beek’ is vastgesteld op 5 november 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 14 november 2013 tot en met 28 december 2013.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. L.F.J.M (Leon) klein Tank MSc., tel. 0314-369369.

Naar boven