Ter visie: projectplan Waalse Water

Inzagetermijn: 1 november 2013 tot en met 13 december 2013

Het Waalse Water wordt natuurlijker ingericht. De herinrichting bestaat voornamelijk uit een uitbreiding van het areaal en herstel van bestaand (verruigd) rietmoeras.

Het projectplan is op 22 oktober 2013 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

Er wordt een cascadestuw aangelegd. Naast de aanleg van een cascadestuw, wordt de uitbreiding van het areaal rietmoeras gerealiseerd door gebruik te maken van de laagst gelegen omliggende gronden. Op een aantal locaties wordt vegetatie verwijderd en worden de oevers aangezet om een groter areaal met de geschikte omstandigheden voor de ontwikkeling van rietmoeras te creëren.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting begin 2014 en zullen in het najaar van 2014 gereed zijn.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. L.F.J.M (Leon) klein Tank MSc., tel. 0314-369369.

Naar boven