Ter visie: Vispassages Baakse Beek en Grote Beek.

Inzagetermijn: 17 oktober 2013 t/m 28 november 2013

De mondingen van de Baakse Beek en Grote Beek worden vispasseerbaar gemaakt. Het definitieve projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

Zowel de uitmonding van de watergang Baakse Beek in de IJssel, als de uitmonding van de watergang Grote Beek in de IJssel met de daarbij behorende gemalen, worden vispasseerbaar gemaakt. Hiermee zal invulling worden gegeven aan de functie van Ecologische Verbindingszone van de Baakse Beek en de Grote Beek. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over het project.

Met de aanleg van het project wordt gestart zodra alle vergunningprocedures zijn doorlopen. De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting na 1 april 2014 en zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer P. van Meel,

tel. 0314-369619.

Naar boven