Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 23 tot en met 30 september 2013

Watervergunning voor: het uitvoeren van geotechnisch onderzoek.

Locatie: Westervoortsedijk en Nieuwe Havenweg, Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4060

Datum: 23 september 2013

Watervergunning voor: het houden van een kanotocht op de Oude IJssel op 27 oktober.

Locatie: tussen Terborg en Laag Keppel

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3458

Datum: 23 september 2013

Watervergunning voor: het houden van een fietstocht.

Locatie: diverse onderhoudspaden in Borculo en omgeving.

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3467

Datum: 24 september 2013

Watervergunning voor: het onttrekken en lozen van grondwater.

Locatie: Emplacementstraat 3, Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2679

Datum: 24 september 2013

Watervergunning voor: het vullen met hardschuim van een voormalige riooloverstortleiding en het vullen met zand van een voormalige overstortput.

Locatie: Grangesbergenlaan, Tuindorp

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2125

Datum: 26 september 2013

Watervergunning voor: het houden van een proef voor de tewaterlating, de officiële tewaterlating van de Buurserpot en het varen van een klein stukje op/in watergang Schipbeek.

Locatie: Watermolenweg, Haaksbergen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5056

Datum: 26 september 2013

Watervergunning voor: het aanbrengen van twee uitstroomvoorzieningen, het aanleggen van een vissteiger en het aanbrengen van een brug

Locatie: in en over de Berkel, Zutphen

Zaaknummer: WW 13.00076

Datum: 30 september 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven