Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 8 september 2013

Watervergunning voor: het onttrekken uit oppervlaktewater.

Locatie: Boven Slinge, Misterweg - Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3768

Datum: 4 september 2013

Watervergunning voor: kabelwerkzaamheden.

Locatie: diverse locaties langs de Dichterense Tochtsloot te Doetinchem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2505

Datum: 4 september 2013

Watervergunning voor: het plaatsen van een hekwerk en aanleggen van verharding.

Locatie: Riezenweg 18 - Ulft

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2489

Datum: 4 september 2013

Watervergunning voor: aanpassen van vijver De Lelie.

Locatie: Leliestraat 27-43 - Didam

Zaaknummer: WRIJVERG 2-1849

Datum: 4 september 2013

Watervergunning voor: het realiseren van een uitstroomvoorziening en lozen van hemelwater.

Locatie: Liemersweg - Wehl

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2055

Datum: 4 september 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven