Beregenen: onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet

“Regels voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor beregening”

Vanaf 21 mei van 2013 gelden nieuwe regels voor het onttrekken van gronden oppervlaktewater voor beregening1.

 

Waarom een beregeningsregeling?

Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/ of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we de mogelijkheden voor beregening waar het kan behouden. Oftewel: ‘Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

De regeling

In veel gevallen mag u grond- of oppervlaktewater onttrekken mits u dit bij uw waterschap heeft gemeld of een vergunning hiervoor heeft aangevraagd. Er zijn een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • 1.Als de afvoer in het betreffende oppervlaktewater stilvalt, dat wil zeggen de eerstvolgende stuw niet meer overloopt, mag u niet meer beregenen uit oppervlaktewater. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.

  • 2.In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. In deze gebieden geldt een permanent beregeningsverbod. Het verbod geldt alleen voor nieuwe onttrekkingen. Op de kaarten die u via deze site kunt downloaden kunt u meer in detail zien waar deze gebieden liggen. Wanneer u hier al een bestaande legale beregeningsinstallatie heeft (aantoonbaar vergund of gemeld), verandert er voor u (voorlopig) niets.

  • 3.Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

 

Wat wijzigt er verder?

  • 1.De verplichting om te beregenen volgens de zogenaamde beregeningsplanner komt te vervallen. Deze verplichting gold voor het Gelderse deel van het beheersgebied. Wel blijft u verplicht om de onttrokken hoeveelheden te meten, te registreren en door te geven aan het waterschap. U ontvangt hiervoor jaarlijks een opgaveformulier van het waterschap.

 

Vergunning nodig of melding verplicht?

Het onttrekken van grond- of oppervlaktewater voor beregening moet in bijna alle gevallen bij het waterschap worden gemeld, of er is een vergunning nodig. Dit hangt af van de capaciteit van de installatie. U vindt de meldings- en vergunningsgrenzen in de Keur van uw waterschap. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de vergunningverleners van het waterschap.

 

Een uniforme regeling

Deze beregeningsregeling is opgesteld in samenwerking tussen vijf waterschappen: Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Groot Salland. Vooral wanneer u in meerdere waterschapsgebieden beregent, is het voor u voortaan duidelijker waar u aan toe bent.

 

Toezicht en handhaving

Wij houden toezicht op het naleven van de beregeningsregeling. Waar nodig treden wij handhavend op.

 

[1] De regels gelden ook voor bevloeiing.

Naar boven