Bekendmaking projectplan Waterwet ‘EVZ Groenlose Slinge, traject Beijershorst-Beekvliet’

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor het project EVZ Groenlose Slinge traject Beijershorst-Beekvliet definitief vastgesteld.

Inzagetermijn: 28 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013

In de periode vanaf 2006 is reeds het grootste deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) Groenlose Slinge gerealiseerd. De opzet is om met dit project de resterende herinrichting bestaande uit zeven ha stapstenen en twee km beekherstel te realiseren tussen de overlaat Beijershorst en de stuw Beekvliet. Daarnaast wordt de wateroverlastproblematiek als gevolg van de inrichting bij Lebbenbrugge aangepakt.

De huidige Groenlose Slinge ligt binnen het projectgebied als een civieltechnisch kanaal in het landschap, waarbij het water binnen de kades moet blijven. Om landschappelijke redenen en vanuit de gedachte van een robuust watersysteem is het wenselijk om plaatselijk kades te verleggen of op te heffen.

Het project maakt deel uit van het deelprogramma ‘EVZ Groenlose Slinge’ van de waterovereenkomst Gelderland die het waterschap met de provincie heeft afgesloten.

Geplande werkzaamheden

De Groenlose Slinge wordt ingericht volgens het zogenaamde model ‘Winde’. Dat betekent dat er stapstenen en natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd. Op enkele plaatsen worden meanders aangelegd.

In de huidige situatie liggen er aan weerszijden van de Groenlose Slinge onderhoudspaden. Op diverse plaatsen worden er onderhoudspaden door middel van afgraven omgevormd tot een natuurvriendelijke oever.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2013 en zijn vervolgens omstreeks juni 2014 gereed.

Projectplan inzien?

Het betreffende definitieve projectplan op grond van de Waterwet is vastgesteld op 6 augustus 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 28 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer C.A.T. Egging, T. (0314) – 369 369.

Naar boven