Ter visie projectplan: ‘Vispasseerbaar maken onderleider Schipbeek-Twentekanaal (gemeente Hof van Twente)’

Inzagetermijn: 20 augustus 2013 tot en met 1 oktober 2013

De onderleider van de Schipbeek-Twentekanaal wordt vispasseerbaar gemaakt.

Circa vijf kilometer ten noordoosten van Lochem stroomt de Schipbeek via een onderleider onder het Twentekanaal door. De onderleider bestaat uit drie kokers met elk hun eigen stuwklep en zorgt ervoor dat het winter- en zomerpeil bovenstrooms van de onderleider gehandhaafd kan worden. Het complex is echter niet passeerbaar voor vissen.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met hydraulische graafmachines en bulldozers. Bovendien is er grondtransport door vrachtwagens en/of tractoren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de opdrachtnemer de afvoercapaciteit van de watergangen binnen de projectgebieden voor 100% waarborgen.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting half oktober 2013 en zijn in april 2014 gereed.

Projectplan inzien?

Het definitieve projectplan op grond van de Waterwet voor het vispasseerbaar maken van de onderleider Schipbeek-Twentekanaal is vastgesteld op 6 augustus 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 20 augustus 2013 tot en met 1 oktober 2013.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer P. van Meel, T. (0314) – 369 369.

Naar boven