Bekendmaking definitief projectplan EVZ Bielheimerbeek, traject Gaanderen

Inzagetermijn: 15 augustus 2013 tot en met 26 september 2013

De Bielheimerbeek is in het provinciale waterplan en in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ).

Het projectplan voorziet in de realisatie van een vispassage bij de overlaat Polbrug aan de Gaanderensweg en een vispassage bij stuw Gaanderen. Het plangebied ligt in Gaanderen, gemeente Doetinchem.

Het definitieve projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in september 2013 en zullen ongeveer 3 maanden in beslag nemen.

Projectplan inzien?

Het projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is definitief vastgesteld op 6 augustus 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 15 augustus 2013 tot en met 26 september 2013.

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het projectplan voor belanghebbenden gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn belanghebbenden de mogelijkheid hadden om hun zienswijze kenbaar te maken.

Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het gedurende zes weken digitaal ter inzage.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met R. (Ronald) H.J. Stapelbroek, tel. 0314-369369.

Naar boven