Ter visie projectplan: ‘Herinrichting Schipbeek, traject Kooidijk-Roosdomsweg, gelegen te Markelo (gemeente Hof van Twente)‘

Inzagetermijn: 29 juli tot en met 9 september 2013

De Schipbeek is aangewezen als ecologische verbindingszone. In dat kader wordt een gedeelte van de Schipbeek heringericht waarbij beekherstel zal plaatsvinden. Daarvoor worden op het traject Kooidijk-Roosdomsweg natuurvriendelijke oevers en vispassages gerealiseerd. Het projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.In de huidige situatie liggen er aan weerszijden van de Schipbeek onderhoudspaden. De watergang met de onderhoudspaden ligt geheel op eigendom van het waterschap. Het rechter onderhoudspad wordt door middel van afgraven en een bepaald ontwikkelingsbeheer omgevormd tot natuurvriendelijke oevers (plasdras, bosoever of steilrand). Om de natuurvriendelijke oevers te kunnen onderhouden wordt het onderhoud straks vanaf de rechterkade uitgevoerd. De watergang zelf wordt vanaf het linker onderhoudspad onderhouden door een kraan met verlengde giek. Voor een nadere toelichting kan het projectplan Waterwet met bijlagen worden geraadpleegd.

 

  • 1.Er worden daarnaast twee vispassages aangelegd op dit traject. Deze bestaan uit cascadetrappen opgebouwd uit breuksteen. In verband met de aanleg van deze vispassages zullen twee kano opstapplaatsen worden verplaatst.

 

  • 1.Op de linkerkade bevinden zich momenteel nog boomstobben, deze worden verwijderd. Op deze kade zal een half verhard recreatie fietspad worden aangelegd in opdracht van de gemeente Hof van Twente. De buitenkant (zuidzijde) van de kade wordt ingeplant met bosplantsoen.

  • 2. 

    • 1. Gelijktijdig met herinrichting en aanleg van het fietspad zal het beschermingsniveau van de kades worden hersteld.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting vanaf oktober 2013 en waarschijnlijk ongeveer vijf maanden in beslag nemen. 

Projectplan inzien?

Het projectplan op grond van de Waterwet voor de herinrichting van de Schipbeek traject Kooidijk-Roosdomsweg is vastgesteld op 16 juli 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 29 juli tot en met 9 september 2013.

Procedure

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het projectplan voor belanghebbenden gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn belanghebbenden de mogelijkheid hadden om hun zienswijze kenbaar te maken.

 

Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het gedurende zes weken digitaal ter inzage.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Naar boven