Ter visie projectplan: EVZ Oude IJssel, onderdeel Aa-strang

Inzagetermijn: 26 juli 2013 tot en met 6 september 2013

De Oude IJssel en Aa-strang gaan functioneren als een ecologisch ingerichte verbindingszone, die migratie van diverse planten en dieren mogelijk maakt. Binnen dit projectplan wordt bij stuw Voorst het volgende gerealiseerd:

  • 1.een vispassage

  • 2.natte ecologische elementen (stapstenen) met een totale oppervlakte van 4,0 ha

  • 3.natuurvriendelijke oevers over een totale lengte van 0,25 km langs de Aa-strang bij Voorst (zie bijlage 2)

Het projectplan is definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

Dit projectplan is opgesteld voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

• Aanleg natte ecologische elementen / waterberging, groot ca. 4,0 ha

• Aanleg vispassage stuw Voorst in de Aa-strang;

• Herinrichting oevers Aa-strang naar natte natuur, totaal ca. 0,25 km;

• Verleggen Braakhinter waterleiding AAS04.000 over een lengte van ca. 0,1 km;

• Verplaatsen stuw ST54180042 in de Braakhinter waterleiding.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in oktober 2013 en zullen omstreeks juni 2014 gereed zijn.

Projectplan inzien?

Het projectplan op grond van de Waterwet voor de EVZ Oude IJssel, onderdeel Aa-strang is vastgesteld op 16 juli 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 26 juli 2013 tot en met 6 september 2013.

Procedure

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het ontwerp projectplan voor belanghebbenden gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn belanghebbenden de mogelijkheid hadden om hun zienswijze kenbaar te maken.

 

Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het gedurende zes weken digitaal ter visie.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer R.H.J. (Ronald) Stapelbroek, tel. 0314-369369.

Naar boven