Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2013, 1492Beschikkingen | afhandeling

Bekendmaking vaststelling peilbesluit Vijfheerenlanden

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 28 juni 2013 ingestemd met de herziening van het peilbesluit Vijfheerenlanden. In het besluit staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren.

Het bestaande peilbesluit van de Vijfheerenlanden dateert van 2003. Omdat het waterschap de wettelijke verplichting heeft om eenmaal in de tien jaar de peilen te herzien, is voor dit gebied een nieuw peilbesluit opgesteld.

Tijdens de voorbereiding is er intensief overleg geweest met belanghebbenden. De voorgestelde peilen zijn hiermee zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige functies landbouw, natuur en bebouwing. Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de huidige peilen al grotendeels geschikt zijn. Wijzigingen betreffen hoofdzakelijk verdere scheiding van functies en de correctie van het waterpeil op de maaivelddaling in enkele veenweidegebieden. Vanuit (autonome) stedelijke ontwikkelingen zijn ook enkele peilwijzigingen gewenst. Met de voorgestelde wijzigingen ontstaan betere condities voor waterbeheer en de aanwezige functies in het gebied.

Instellen van peilen

Het vastgestelde peilbesluit is vanaf de eerste dag na deze bekendmaking van kracht. Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats bij de eerstvolgende overgang van zomer- naar winterpeil. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Website

Via de website (http://www.waterschaprivierenland.nl/werk_uitvoering/peilbesluit) vindt u de vastgestelde peilen en de bijbehorende kaart en toelichting.

Inzien en reageren

Het peilbesluit en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van donderdag 11 juli 2013 tot en met woensdag 21 augustus 2013 op de receptie van het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1 in Tiel). Gedurende deze periode is het mogelijk om beroep in te stellen. De volgende personen komen daarvoor in aanmerking:

  • 1.belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

  • 2.belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt op 11 juli 2013 in werking. Wie beroep heeft ingesteld, kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

[Red.: het peilbesluit is als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen; u vindt dit document in de linkerkolom. De overige bijlagen zijn vanwege de grote omvang niet opgenomen, deze stukken liggen wel ter inzage]