Bekendmaking ambtshalve uitschrijving BRP gemeente Eersel

 

Onderstaande personen zijn met onbekende bestemming uit Eersel vertrokken. De gemeente heeft daarom besloten hen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Een brief met dit voornemen is gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief met het voornemen is tevens de datum van uitschrijving.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking van dit besluit, bezwaar maken tegen dit besluit.

Vermeld uw bezwaarschrift: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Eersel, Postbus 12, 5520AA Eersel.

 

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders ambtshalve besloten tot opneming van het gegeven van het vertrek van de onderstaande ingezetene(n) uit Nederland.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Adres

Frontczak, M.K.

Nieuwstraat 100, 5521CE, Eersel

Andruška, V.

Veneind 5, 5513NE Wintelre

 

Naar boven