Aanwijzing cameragebied op en rondom de Sandinostraat

De burgemeester van Amsterdam

 

Overwegende:

 

dat de burgemeester van Amsterdam op grond van artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), juncto artikel 151c Gemeentewet, de bevoegdheid heeft om te kunnen besluiten tot plaatsing van een camera voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar haar oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 

Proportionaliteit

Uit informatie van de politie en het stadsdeel ten aanzien van de Sandinostraat blijkt dat er op 20 en 25 november 2023 een explosie is geweest in deze straat. Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde. Omwonenden voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving.

 

Subsidiariteit / andere maatregelen

Ter handhaving van de openbare orde op bovengenoemde locatie zijn de volgende maatregelen getroffen:

 

 • -

  er zijn nazorgbezoeken verleend aan de buurtbewoners door de wijkagent en het stadsdeel;

 • -

  het stadsdeel heeft in de buurt flyers uitgedeeld, waarin informatie staat over nazorg.

Belangenafweging

Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde.

 

De burgemeester heeft het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar afgewogen. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

 

De burgemeester volgt de (verstoringen van de) openbare orde op en rond de Sandinostraat permanent en het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal onmiddellijk worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

 

Besluit

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.24 APV;

 

Brengt ter algemene kennis dat zij op 26 november 2023 heeft besloten:

 

 • 1.

  Op en rond de Sandinostraat cameratoezicht in te stellen. De begrenzing van het gebied waar de camera’s worden geplaatst, is aangegeven in bijgevoegde plattegrond;

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit geldt voor de periode van 26 november tot 26 december 2023;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en direct in werking treedt.

Femke Halsema

Burgemeester van Amsterdam

 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Bijlage plattegrond  

Naar boven