Ontwerp bestemmingsplan en welstandscriteria Bufferwoningen Kwadijk (Land van Kwadijk)

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van woensdag 29 november 2023 het ontwerp bestemmingsplan en welstandscriteria ‘Bufferwoningen Kwadijk’ gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0385.bpBuWoKwadijk-ow02.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de zuidoostzijde van Kwadijk. Ten oosten van de watertoren nabij de Kerk Kwadijk en Basisschool Prinses Beatrix.

Doel

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 44 woningen op de planlocatie mogelijk. Een andere stedenbouwkundige opzet vraagt om een aanvulling/wijziging van de Welstandsnota Edam-Volendam. De aanvullende welstandscriteria geven inzicht in hoe omgegaan wordt met de architectonische (beeld)kwaliteit op deze locatie.

M.e.r.-beoordelingsbesluit:Burgemeester en wethouders hebben ook besloten dat voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Gebleken is dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Hiertegen is geen bezwaar en beroep mogelijk, tenzij het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks een belang van een belanghebbende treft.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan, de welstandscriteria, en de daarbij horende stukken zijn met ingang van woensdag 29 november 2023 gedurende 6 weken in te zien, tot en met dinsdag 9 januari 2024:

Zienswijzen (mening) indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze (mening) indienen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan en welstandscriteria Bufferwoningen Kwadijk’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan deze betrekking heeft.

Vragen

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met José Wijsman-Doesburg van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398.

Volendam, 28 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam

Naar boven