Ontwerp wijzigingsplan Oosteinde 83 te Oosthuizen

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van woensdag 29 november 2023 het ontwerp wijzigingsplan ‘Oosteinde 83 te Oosthuizen’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0385.wpOosteinde83-ow01.

Plangebied

De projectlocatie ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Edam-Volendam en heeft betrekking op het perceel Oosteinde 83 te Oosthuizen.

Doel

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om op de huidige agrarische bedrijfslocatie een ligboxenstal en een mestopslag toe te voegen en twee sloten gedeeltelijk te dempen en om te leggen.

Inzien

Het ontwerp wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van woensdag 29 november 2023 gedurende 6 weken in te zien, tot en met dinsdag 9 januari 2024:

Zienswijzen (mening) indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze (mening) indienen over het ontwerp wijzigingsplan bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Oosteinde 83 te Oosthuizen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met José Wijsman-Doesburg van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerp wijzigingsplan deze betrekking heeft.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met José Wijsman-Doesburg van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398.

Volendam, 28 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam

Naar boven