Ontwerp re-integratieverordeninggemeente Borne 2023

Het college heeft op 21 november 2023 ingestemd met de ontwerp re-integratie verordening gemeente Borne 2023.

Inzage  

De ontwerp re-integratieverordening ligt met ingang van 29 november 2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt het ontwerp en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).”

Zienswijzen  

Belanghebbenden kunnen tot en met 10 januari 2024 hun mening geven over de ontwerpverordening. Dit wordt ook wel “het indienen van een zienswijze” genoemd. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. dhr. Niels Post, Postbus 200, 7620 AE Borne.

De zienswijzen zullen aan het einde van de inspraakperiode worden gebundeld en vervolgens met een advies worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W zal de verordening vaststellen.

 

Naar boven