10151 Verleende omgevingsvergunning - Texelstroom 2A, 4

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat er een omgevingsvergunning is verleend voor onderstaande aanvraag.

 

Verleende omgevingsvergunning

 

Beschikking datum verzonden: 23-11-2023

 

Dossierlocatie: Lelystad, Texelstroom 2A, 4

 

Dossiernummer: 10151

 

Dossieromschrijving: veranderen van de gevels en het plaatsen van een dakopbouw (2A)

 

De omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij het informatieplein Wonen en Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Wabo en bestemmingsplannen, telefonisch bereikbaar onder nummer: 140320.

 

Tegen vergunningen, verleend met een reguliere procedure kunnen degene die rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Nadat bezwaar is aangetekend kan, in spoedeisende gevallen, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht voorlopige voorzieningen.

 

Tegen vergunningen, verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure, kan binnen 6 weken na de datum van deze publicatie, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat beroep is aangetekend kan in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - voorlopige voorzieningen.

 

Naar boven