Bekendmaking van voornemen gebruik keuken en aanpalende ruimte op de begane grond in het gebouw gelegen aan de Helena van Doeverenplantsoen 3, te ‘s-Gravenhage

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1778). Uit dit arrest en daarop volgende jurisprudentie vloeit onder andere voort dat de gemeente een onroerende zaak die zij voornemens is te verhuren openbaar dient aan te bieden zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen om een huurovereenkomst te sluiten met de gemeente. Met deze publicatie geeft de gemeente Den Haag uitvoering aan haar verplichting uit het Didam-arrest om bij de verhuur van onroerende zaken tot een openbare selectieprocedure over te gaan.

 

De gemeente Den Haag heeft het voornemen om de keuken en aanpalende ruimte op de begane grond in het gebouw, gelegen aan het Helena van Doeverenplantsoen 3 te 's-Gravenhage, kadastraal geregistreerd als gemeente 's-Gravenhage, sectie K, nummer 3318, in gebruik te geven. Deze in gebruikgeving heeft als doel om in samenwerking met andere (lokale) organisaties en door middel van voor de buurt betaalbare diners de sociale ontmoeting tussen buurtbewoners en andere belangstellenden te bevorderen en het stimuleren van gezonde voeding door (bereide) tegen voor de buurt betaalbare prijzen aan buurtbewoners en andere belangstellenden aan te bieden. Daarnaast streven we naar nauwe samenwerking met het duurzaamheidsproject van de Stichting De Helena. De gemeente Den Haag is van mening dat de bedoelde ruimte in het gebouw een waardevolle bijdrage kan leveren aan het versterken van sociale verbindingen en het bevorderen van duurzame initiatieven binnen de (directe) omgeving. De gemeente Den Haag wenst in verband met bovenstaande de genoemde locatie in gebruik te geven aan een partij die voornemens is de hiervoor genoemde doelen en functies te realiseren in de betreffende ruimte in het gebouw.

 

Indien u als gegadigde in aanmerking wenst te komen voor het gebruiken van bovenstaande ruimte voor de omschreven doelen en functies dan kunt u uw interesse aan de hand van de hierna genoemde selectiecriteria gemotiveerd kenbaar maken door te mailen naar centralevastgoedorganisatie@denhaag.nl o.v.v. gebruik keuken en aanpalende ruimte op de begane grond Helena van Doeverenplantsoen 3.

 

De selectiecriteria

De toekomstige gebruiker van de keuken en aanpalende ruimte op de begane grond gelegen aan de Helena van Doeverenplantsoen 3, te ‘s-Gravenhage dient:

  • De gebruiker dient samen te werken dan wel bereid te zijn een samenwerking aan te gaan met de stichting de Volkskeuken en de stichting Lekkernassuh;

  • de gebruiker dient aan te kunnen tonen dat hij beschikt over keukenapparatuur dat passend is voor de betreffende ruimte en voor de beoogde doelen waarbij de apparatuur direct geschikt is voor gebruik ter plaatse;

  • de gebruiker is bereid op het gebied van productie van bepaalde soorten voedsel en voedselbereiding samen te werken met de Stichting De Helena in het kader van het duurzaamheidsproject van de stichting;

  • u dient akkoord te gaan met het aanbod van een tijdelijke bruikleenovereenkomst tot 1 januari 2025.

 

Termijn reactie

U dient uw interesse uiterlijk op 17 oktober 2023 gemotiveerd bij de gemeente kenbaar te maken door middel van het gebruik van voormeld e-mailadres. Het verzoek van de gemeente is om de motivering met bijbehorende bijlagen/bewijsstukken in één e-mailbericht naar het voornoemde e-mailadres toe te sturen. De inhoud van aanvullende e-mailberichten wordt door de gemeente niet in de beoordeling meegenomen.

 

De beoordeling

De gegadigden worden beoordeeld op basis van de bovenstaande selectiecriteria. Indien na de beoordeling van de inschrijvingen meerdere gegadigden zijn die aan alle criteria voldoen, dan wordt door middel van een (notariële) loting bepaald welke gegadigde wordt geselecteerd. De gegadigden worden niet uitgenodigd voor het bijwonen van de loting en worden schriftelijk geïnformeerd over de lotingsuitslag en daarmee over de definitieve selectiebeslissing.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) door te mailen naar centralevastgoedorganisatie@denhaag.nl.

 

 

 

Naar boven