12 (2018) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, met Bijlage;

San José, 18 juni 2018

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 010228 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2018, 86 dienen correcties te worden aangebracht.

Op blz. 9, in de Nederlandse tekst, in artikel 14, dient de tekst van de tweede alinea aan te sluiten.

Op blz. 11, in artikel 17, tweede lid, eerste regel, dient na „ad-hoc” een spatie te worden ingevoegd.

Op blz. 21, in de Engelse tekst, in artikel 14, dient de tekst van de tweede alinea aan te sluiten.

Op blz. 26, in de Spaanse tekst, in artikel 1, eerste lid, onder i), dienen de tweede regel van onderdeel i), en de tweede regel van onderdeel ii) aan te sluiten bij de eerste regel.

Op blz. 29, in artikel 6, eerste lid, onder c), dient aan het begin van de eerste regel, „c.” te worden geschrapt.

Op blz. 33, in artikel 14, dient de tekst van de tweede alinea aan te sluiten.

Op blz. 37 dient in het ondertekeningsgedeelte de datum „el 8 de junio de 2018” te worden vervangen door „el 18 de junio de 2018”.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag, met Bijlage, door de Staten-Generaal is verleend op 24 december 2018.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35090.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zullen ingevolge artikel 24, eerste lid, van het Verdrag op 1 maart 2023 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Bijlage, voor Nederland (het Europese en het Caribische deel) gelden.

Uitgegeven de negende februari 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven