4 (1996) Nr. 6

A. TITEL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili;

Santiago de Chile, 10 januari 1996

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 006845, 007430, 010088 en 011730 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 27 juli 2022 is te Santiago een Protocol tot stand gekomen tot wijziging van het Verdrag en het Administratief Akkoord, zoals herzien te ’s-Gravenhage op 15 juni 2005. De Nederlandse en de Spaanse tekst van het Protocol luiden als volgt:


Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, ondertekend te Santiago de Chile op 10 januari 1996, zoals herzien te ’s-Gravenhage op 15 juni 2005, en het Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, overeenkomstig artikel 22 van het Verdrag, ondertekend te ’s-Gravenhage op 4 december 1996

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Chili,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Staten,

Geleid door de wens het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, ondertekend te Santiago de Chile op 10 januari 1996, zoals herzien te ‘s-Gravenhage op 15 juni 2005, (hierna te noemen „het Verdrag”) en het Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili overeenkomstig artikel 22 van het Verdrag, ondertekend te ’s-Gravenhage op 4 december 1996 (hierna te noemen „het Administratief Akkoord”), te wijzigen,

Rekening houdend met de wijzigingen van hun socialezekerheidswetgeving sinds de herziening van het Verdrag,

Zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I (HET VERDRAG)

Artikel I Materiële werkingssfeer

1. In artikel 2, eerste lid, A (b), worden de woorden „Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid” vervangen door „Instituut voor Sociale Zekerheid”.

2. Artikel 2, eerste lid, B, wordt vervangen door het volgende:

 • „B. wat betreft Nederland, op de wetgeving betreffende:

  • a. uitkeringen bij ziekte en moederschap;

  • b. de ouderdomsverzekering;

  • c. de invaliditeitsverzekering;

  • d. de nabestaandenverzekering;

  en voor de toepassing van Deel II ook op de wetgeving met betrekking tot:

  • e. de werkloosheidsverzekering;

  • f. de kinderbijslag;

  • g. de ziekteverzekering (verstrekkingen).”.

Artikel II Detachering

1. De titel van artikel 8 wordt vervangen door „Detachering”.

2. Artikel 8 wordt vervangen door het volgende:

 • „1. Indien een persoon in dienst van een werkgever die is gevestigd op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat, door deze werkgever wordt uitgezonden naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat voor een periode die naar verwachting niet langer zal zijn dan vier jaar, blijft deze persoon uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de eerste Verdragsluitende Staat, alsof hij op het grondgebied van de eerste Verdragsluitende Staat werkzaam was.

 • 2. Een zelfstandige die zijn werkzaamheden normaliter op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Staten verricht en die tijdelijk uitsluitend werkzaamheden verricht op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat blijft onderworpen aan de wetgeving van de eerste Verdragsluitende Staat, mits de verwachte duur van deze werkzaamheden niet meer dan vier jaar bedraagt.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien een gedetacheerde persoon die door een werkgever van het grondgebied van een Verdragsluitende Staat naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat is gezonden, op het grondgebied van de laatste Verdragsluitende Staat een dienstbetrekking vervult bij een andere, op dit grondgebied gevestigde werkgever.”.

Artikel III Uitzonderingen

Artikel 12 wordt vervangen door de volgende tekst:

„Op verzoek van de werknemer, de werkgever of de zelfstandige kunnen de Chileense bevoegde autoriteit en het Nederlandse bevoegd orgaan ermee instemmen ten behoeve van een persoon of categorieën personen uitzonderingen toe te staan op de bepalingen van Titel II, mits op deze persoon de wetgeving van een van de Verdragsluitende Staten van toepassing is.”.

Artikel IV Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid

Artikel 14, derde lid, wordt vervangen door het volgende:

„Indien het Chileense bevoegd orgaan het noodzakelijk vindt dat bepaalde medische onderzoeken, waar het bijzondere belangstelling voor heeft, worden uitgevoerd in Nederland, worden de kosten van deze onderzoeken betaald, uitgaande van de kosten die hiervoor in Nederland zouden worden gemaakt. Wanneer de verzekerde onderworpen is aan het Chileense systeem van individuele kapitalisatie, voert het Chileense bevoegd orgaan de vergoeding van de totale kosten van deze onderzoeken uit aan het bevoegd orgaan van Nederland, waarbij van de verzekerde het percentage moet worden gevraagd, overeenkomstig de Chileense wetgeving. Het Chileense bevoegd orgaan kan echter de kosten die de verzekerde moet dragen van de verschuldigde pensioenen of het saldo van zijn individuele kapitaalrekening aftrekken.

Wanneer tegen een in Chili genomen beslissing omtrent de arbeidsongeschiktheid beroep wordt aangetekend en er als gevolg daarvan nieuwe onderzoeken noodzakelijk zijn, dan worden deze onderzoeken betaald zoals hiervoor is beschreven, behalve wanneer het beroep is ingesteld door het Chileense bevoegd orgaan of een Chileense verzekeringsmaatschappij; in een dergelijk geval worden de kosten betaald door de instantie die het beroep heeft ingesteld.”.

Artikel V Titel III, hoofdstuk 2, bepalingen van toepassing op Chili Uitkeringen

1. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden „teneinde aanspraak te kunnen maken op een minimum ouderdoms- of invaliditeitsuitkering” vervangen door het volgende:

„teneinde aanspraak te kunnen maken op een minimum ouderdoms- of invaliditeitsuitkering, zolang het gegarandeerde pensioen van kracht blijft en de rechthebbende voldoet aan de in de Chileense wetgeving gestelde eisen.”.

2. Artikel 15, derde lid, wordt vervangen door het volgende:

„Werknemers die aangesloten zijn bij het Pensioenstelsel in Chili kunnen gedurende de periode waarin zij in Nederland wonen of verblijven vrijwillig als zelfstandige, zoals bedoeld in artikel 90, derde lid, van Wet nr. 3.500, bijdragen blijven betalen aan het Nieuwe Pensioenstelsel, zonder dat dit van invloed is op hun verplichting tot premiebetaling krachtens de Nederlandse wetgeving.”.

3. In artikel 15, vierde lid, worden de woorden „Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid” vervangen door „Instituut voor Sociale Zekerheid”.

4. Het volgende nieuwe zesde lid wordt toegevoegd:

 • „6. Wat betreft het in aanmerking komen voor pensioenen volgens de wetgeving die van toepassing is op de verzekeringsstelsels die worden beheerd door het Instituut voor Sociale Zekerheid, worden personen die bijdragen betalen of pensioenen ontvangen volgens de wetgeving van Nederland, beschouwd als huidige leden van het overeenkomstige verzekeringsstelsel in de Republiek Chili.”.

Artikel VI Titel III, hoofdstuk 3, bepalingen van toepassing op Nederland

Het volgende nieuwe artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 17bis Woonlandbeginsel

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5, eerste lid, past Nederland het woonlandbeginsel toe overeenkomstig de Nederlandse wetgeving op nabestaandenuitkeringen en een specifiek deel van de invaliditeitsuitkeringen (WGA-vervolguitkeringen) door het bedrag van de uitkering aan te passen aan de kosten van levensonderhoud in het land van de woonplaats van de rechthebbende.”.

Artikel VII Berekening van uitkeringen

Artikel 19 wordt vervangen door het volgende:

 • „1. Indien het recht op uitkering is vastgesteld met toepassing van artikel 18 van het Verdrag, wordt het bedrag van de uitkering berekend naar verhouding van de totale duur van de verzekeringstijdvakken, door de betrokkene na het bereiken van de 15-jarige leeftijd vervuld krachtens de Nederlandse wetgeving, tot het tijdvak liggende tussen de datum waarop hij de 15-jarige leeftijd heeft bereikt en het tijdstip waarop zijn arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan.

 • 2. De volgende krachtens de Nederlandse wetgeving vervulde verzekeringstijdvakken worden in aanmerking genomen:

  • a. verzekeringstijdvakken vervuld als werknemer krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van 10 november 2005 (WIA);

  • b. verzekeringstijdvakken vervuld als werknemer krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 18 februari 1966 (WAO);

  • c. verzekeringstijdvakken vervuld krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) van 11 december 1975;

  • d. verzekeringstijdvakken vervuld krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen van 24 april 1997 (WAZ); en

  • e. tijdvakken van arbeid en daarmee gelijkgestelde tijdvakken welke voor 1 juli 1967 in Nederland zijn vervuld.

 • 3. Wanneer een verzekeringstijdvak dat vervuld is krachtens de WAO samenvalt met een verzekeringstijdvak krachtens de AAW of WAZ, wordt alleen rekening gehouden met de periode vervuld krachtens de WAO.”.

Artikel VIII Kinderbijslag

1. Artikel 21A wordt doorgehaald.

2. Artikel 21B wordt omgenummerd tot Artikel 21bis.

Artikel IX Wederzijdse hulp

1. Artikel 23, eerste lid, wordt vervangen door het volgende:

 • „1. De bevoegde autoriteiten of de bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten verstrekken elkaar voor de toepassing van dit Verdrag zo spoedig mogelijk overeenkomstig de relevante nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens:

  • a. inlichtingen met betrekking tot de ter uitvoering van dit Verdrag getroffen maatregelen, en

  • b. inlichtingen met betrekking tot alle wijzigingen in hun wetgeving welke van invloed kunnen zijn op de uitvoering van dit Verdrag.”.

2. Een nieuw vierde lid wordt toegevoegd aan Artikel 23:

 • „4. De Verdragsluitende Staten mogen elektronische of digitale middelen gebruiken voor de uitvoering van dit Verdrag, overeenkomstig hun eigen wetgeving.”.

Artikel X Bescherming van persoonsgegevens

Het volgende nieuwe artikel 23bis wordt ingevoegd:

„Wanneer, voor de toepassing van dit Verdrag, de bevoegde autoriteiten, hun bevoegde vertegenwoordigers, of de bevoegde organen van een Verdragsluitende Partij persoonsgegevens mededelen aan de bevoegde autoriteiten, hun bevoegde vertegenwoordigers, of de bevoegde organen van de andere Verdragsluitende Partij, is die mededeling onderworpen aan de door de Verdragsluitende Partij die de gegevens verstrekt vastgestelde wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Elke verdere verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens van de ontvangende Verdragsluitende Staat, mits deze Verdragsluitende Staat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt.”.

Artikel XI Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 24, vierde lid, wordt vervangen door het volgende:

 • „4. Wat Chili betreft zullen de in de vorige leden bedoelde inlichtingen verstrekt worden door het desbetreffende bevoegde orgaan. Niettemin zullen inlichtingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de aanvrager of zijn gezinsleden worden verstrekt door de bevoegde gezondheidsdienst.”.

Artikel XII Terugvordering van onverschuldigde betalingen

Artikel 26, vierde lid, wordt vervangen door het volgende:

 • „4. Wat Chili betreft zal, met inachtneming van zijn wetgeving, het Instituut voor Sociale Zekerheid de hiervoor genoemde procedures starten.”.

Artikel XIII Premie-inning

Artikel 27, vierde lid, wordt vervangen door het volgende:

„Wat Chili betreft zullen de in het eerste lid bedoelde beslissingen een executoriaal karakter hebben.

Wat Chili betreft zal, met inachtneming van zijn wetgeving, het Instituut voor Sociale Zekerheid de hiervoor genoemde procedures starten.”.

TITEL II (HET ADMINISTRATIEF AKKOORD)

Artikel XIV Verbindingsorganen

Artikel 2, eerste lid, wordt vervangen door het volgende:

 • „1. Voor de toepassing van het Verdrag worden de volgende verbindingsorganen aangewezen:

  • A. in Chili:

   de Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen voor aangeslotenen bij het pensioenstelsel dat gebaseerd is op individuele kapitalisatie alsmede de aangeslotenen van de stelsels die beheerd worden door het Instituut voor Sociale Zekerheid.

  • B. in Nederland:

   • a. voor uitkeringen bij ziekte en moederschap en de invaliditeitsverzekering: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Amsterdam, en zijn rechtsopvolger;

   • b. voor de ouderdoms- en nabestaandeverzekeringen: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, en haar rechtsopvolger;

   • c. voor de administratie met betrekking tot Titel II van het Verdrag: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, en haar rechtsopvolger.”.

Artikel XV Toepasselijke wetgeving

Artikel 3 wordt vervangen door het volgende:

 • „1. In de situaties als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 12 van het Verdrag geven de bevoegde autoriteiten, de bevoegde organen of de verbindingsorganen van de Verdragsluitende Staat waarvan de wetgeving van toepassing is, al naargelang het geval, op verzoek van de werkgever, de werknemer, of de zelfstandige, een verklaring af waarin staat dat de desbetreffende werknemer of zelfstandige onderworpen blijft aan de sociale zekerheidswetgeving van het uitzendende land, alsof hij in dat land zijn werkzaamheden verricht.

  In Nederland wordt deze verklaring afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen.

  In Chili wordt deze verklaring afgegeven door de Superintendencia de Pensiones (Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen), Santiago.

 • 2.

  • a. De in het eerste lid bedoelde verklaring dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande datum van de overdracht of start van de werkzaamheden wordt aangevraagd en wordt verstrekt aan de werknemer, de werkgever of de zelfstandige. De betrokken partijen moeten die verklaring bewaren om hiermee de socialezekerheidssituatie van de werknemer of de zelfstandige te kunnen bewijzen in het land waar hij zijn werkzaamheden uitvoert.

  • b. Wanneer de Nederlandse wetgeving van toepassing is op een werknemer of zelfstandige, wordt een kopie van de verklaring naar de Superintendencia de Pensiones (Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen), Santiago gezonden.

   Wanneer de Chileense wetgeving van toepassing is op een werknemer, wordt een kopie van de verklaring naar de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen gezonden.”.

Artikel XVI Bevoegd orgaan

Artikel 4 wordt vervangen door het volgende:

„Voor de toepassing van de bepalingen van Titel III van het Verdrag worden de volgende bevoegde organen benoemd:

 • 1. in Chili:

  • a. wat de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en invaliditeitsuitkeringen betreft:

   de Administratiekantoren voor Pensioenfondsen voor aangeslotenen bij het Pensioenstelsel gebaseerd op individuele kapitalisatie; en het Instituut voor Sociale Zekerheid voor de aangeslotenen bij zijn pensioenstelsels.

  • b. wat de vaststelling van de mate van invaliditeit betreft:

   • de bevoegde Medische Commissie van de Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen, voor aangeslotenen bij het Pensioenstelsel gebaseerd op individuele kapitalisatie;

   • de bevoegde Commissie voor Preventieve Geneeskunde en Invaliditeit van de Gezondheidsdienst, voor aangeslotenen bij het Instituut voor Sociale Zekerheid; en

   • de Commissie voor Preventieve Geneeskunde en Invaliditeit van de Centrale Gezondheidsdienst, voor aangeslotenen bij de oude pensioenstelsels die niet in Chili wonen en voor personen die in dit land/ in Chili niet aangesloten zijn bij een socialevoorzieningsorgaan.

 • 2. in Nederland:

  • a. wat de uitkeringen bij ziekte en moederschap en de invaliditeitsverzekering betreft, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Amsterdam.

  • b. wat de ouderdoms- en nabestaandenverzekeringen betreft: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen.”.

Artikel XVII Aanvraag om uitkeringen

1. In artikel 5, eerste lid, a, eerste zin, worden de woorden „één van de Chileense verbindingsorganen” vervangen door de woorden „het Chileense verbindingsorgaan”.

2. In artikel 5, eerste lid, b, eerste zin, worden na de woorden „Chileense verbindingsorgaan” de woorden „dat verbonden is met het sociale voorzieningsorgaan waarbij de werknemer is aangesloten” geschrapt.

3. In artikel 5, tweede lid, a, eerste zin, worden na de woorden „Chileense verbindingsorgaan” de woorden „dat verbonden is met het sociale voorzieningsorgaan waarbij de werknemer is aangesloten” geschrapt.

Artikel XVIII Medische onderzoeken en administratieve controles

Artikel 8, eerste lid, b, wordt vervangen door het volgende:

„Dergelijke medische verklaringen en andere informatie worden verstrekt door:

 • wat Chili betreft, het verbindingsorgaan (Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen);

 • wat Nederland betreft, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Amsterdam.”.

Artikel XIX Prestaties bij ziekte voor pensioengerechtigden

In artikel 9, tweede lid, eerste zin, worden de woorden „één van de Chileense verbindingsorganen” vervangen door de woorden „het Chileense verbindingsorgaan”.

TITEL III (SLOTBEPALINGEN)

Artikel XX Overgangsbepalingen
 • 1. Het woonlandbeginsel wordt van kracht twee jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol.

 • 2. Het Verdrag blijft, zoals ongewijzigd door dit Protocol, van toepassing op een persoon die een uitkering ontvangt op de dag voorafgaand aan de toepassing van het woonlandbeginsel als bedoeld in artikel 17bis, zolang deze persoon in hetzelfde land woont als op de dag voorafgaand aan de toepassing van het woonlandbeginsel en zolang deze persoon, zonder onderbreking, blijft voldoen aan de overige voorwaarden voor het recht op de uitkering.

Artikel XXI Inwerkingtreding
 • 1. De Verdragsluitende Staten stellen elkaar schriftelijk langs diplomatieke weg in kennis van de voltooiing van hun respectievelijke grondwettelijke procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit Protocol.

 • 2. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de vijfde maand na de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun respectieve Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Santiago op 27 juli 2022 in de Nederlandse en de Spaanse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, CARMEN GONSALVES Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Chili

Voor de Republiek Chili, ANTONIA URREJOLA NOGUERA Minister van Buitenlandse ZakenProtocolo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de los Países Bajos y la República de Chile, suscrito en Santiago de Chile, el 10 de enero de 1996, revisado en La Haya el 15 de junio de 2005, y el Acuerdo Administrativo para aplicar el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de los Países Bajos y la República de Chile, conforme al artículo 22 del Convenio, suscrito en La Haya el 4 de diciembre de 1996

El Reino de los Países Bajos

y

la República de Chile,

En adelante denominados los Estados Contratantes,

Deseando modificar el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de los Países Bajos y la República de Chile, suscrito en Santiago de Chile, el 10 de enero de 1996, revisado en La Haya el 15 de junio de 2005, en adelante «el Convenio», y el Acuerdo Administrativo para aplicar el Convenio conforme al Artículo 22 del Convenio, suscrito en La Haya el 4 de diciembre de 1996, en adelante «el Acuerdo Administrativo»,

Teniendo presente los cambios en sus respectivas legislaciones de seguridad social desde que se revisó el Convenio,

Han acordado lo siguiente:

TÍTULO I (EL CONVENIO)

Artículo I Ámbito de aplicación material

1. En el artículo 2, párrafo 1, letra A (b), la palabra «Instituto de Normalización Previsional» se reemplaza por «Instituto de Previsión Social».

2. El Artículo 2, párrafo 1, letra B. se reemplaza por lo siguiente:

 • «B) con respecto a los Países Bajos, a la legislación relativa a:

  • a) seguro de enfermedad y maternidad (prestaciones en efectivo);

  • b) seguro de vejez;

  • c) seguro de invalidez;

  • d) seguro de supervivencia;

  y para la aplicación de la Parte II también la legislación sobre;

  • e) seguro de desempleo;

  • f) asignaciones infantiles;

  • g) seguro de enfermedad (prestaciones en especies)».

Artículo II Desplazamiento

1. El título del artículo 8 se reemplaza por «Desplazamiento».

2. El Artículo 8 se reemplaza por el siguiente:

 • «1. Cuando una persona al servicio de un empleador que tenga domicilio comercial en el territorio de un Estado Contratante sea enviada desde ese territorio por ese empleador al territorio del otro Estado Contratante por un período no superior a cuatro años, esa persona seguirá estando sujeta únicamente a la legislación del primer Estado Contratante, como si estuviera trabajando en el territorio del primer Estado Contratante.

 • 2. El trabajador independiente que normalmente desempeñe su actividad en el territorio de cualquiera de los Estados Contratantes y que desempeñe temporalmente una actividad únicamente en el territorio del otro Estado Contratante, seguirá estando sujeto a la legislación del primer Estado Contratante, siempre que la duración prevista de esta actividad no supere los cuatro años.

 • 3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán en el caso de una persona desplazada que sea enviada desde el territorio de un Estado Contratante al territorio del otro Estado Contratante si esta persona es contratada en el territorio de este último Estado Contratante por un empleador diferente con domicilio en ese territorio.».

Artículo III Excepciones

El artículo 12 se reemplaza por el siguiente:

«A solicitud del empleado, del empleador o del trabajador independiente, la Autoridad Competente de Chile y la Institución Competente de los Países Bajos podrán acordar otorgar una excepción a las disposiciones del título II en beneficio de cualquier persona o categoría de personas; en el entendido que la persona afectada estará sujeta a la legislación de uno de los Estados Contratantes.».

Artículo IV Calificación de invalidez

El párrafo 3 del artículo 14 se reemplaza por el siguiente:

«En caso de que la Institución Competente de Chile estime necesario que determinadas pruebas médicas en las que tenga un interés exclusivo se realicen en los Países Bajos, dichas pruebas serán financiadas teniendo en cuenta el costo que dichas pruebas puedan tener en los Países Bajos. Cuando el asegurado esté afiliado al sistema chileno de capitalización individual, la Institución Competente de Chile efectuará el reembolso del costo total de estos exámenes, a la Institución Competente de los Países Bajos, debiendo solicitar al asegurado el porcentaje, conforme a la legislación chilena. No obstante, la Institución Competente de Chile podrá descontar el costo que deba solventar el Asegurado de las pensiones adeudadas o del saldo de su cuenta de capitalización individual.

En caso de apelación a la decisión de invalidez decretada en Chile, el costo de las nuevas pruebas que se requieran será financiada como se detalla precedentemente, a menos que la apelación haya sido realizada por una Institución Competente de Chile o una compañía de seguros; en cuyo caso los gastos serán pagados por la entidad que haya formulado dicha apelación.».

Artículo V Título III, capítulo 2, disposiciones aplicables a Chile Prestaciones

1. En el párrafo 1 del Artículo 15, las palabras: «con el fin de poder solicitar una pensión mínima de vejez o invalidez» se reemplazarán por las siguientes:

«para tener derecho a la pensión mínima de vejez o invalidez, mientras se mantenga vigente la pensión garantizada y el beneficiario cumpla con los requisitos que establece la legislación chilena.».

2. El párrafo 3 del artículo 15 se reemplaza por el siguiente:

«Los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones en Chile podrán seguir imponiendo voluntariamente en el Nuevo Sistema de Pensiones como trabajadores independientes voluntarios a que se refiere el artículo 90, inciso 3, del Decreto Ley No. 3.500 por el período en que tengan su domicilio o residencia en los Países Bajos, sin perjuicio de su obligación de cotizar conforme a la legislación de los Países Bajos.».

3. En el párrafo 4 del artículo 15, las palabras «Instituto de Normalización Previsional» se reemplazan por «Instituto de Previsión Social».

4. Se agrega el siguiente nuevo párrafo 6:

 • «6. Con respecto a la calificación para pensionarse conforme a la legislación que regula los sistemas de seguro administrados por el Instituto de Previsión Social, las personas que coticen o perciban pensiones conforme a la legislación de los Países Bajos se considerarán afiliados vigentes del sistema de seguro correspondiente en la República de Chile.».

Artículo VI Título III, capítulo 3, disposiciones aplicables a los Países Bajos

Se inserta el siguiente artículo nuevo:

«Artículo 17 bis Principio del país de residencia

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, los Países Bajos aplicará el principio del país de residencia en conformidad con la legislación de los Países Bajos a las prestaciones de supervivencia y a una parte específica de las prestaciones de invalidez (prestaciones de seguimiento de la WGA) ajustando el monto de la prestación al costo de vida en el país de residencia del beneficiario.».

Artículo VII Cálculo de beneficios

El artículo 19 se reemplaza por el siguiente:

 • «1. Si el derecho a una prestación se establece mediante la aplicación del artículo 18 del Convenio, el monto de la prestación a pagar se calculará en proporción a la relación entre la duración total de los períodos acreditables completados por la persona en cuestión en virtud de la legislación de los Países Bajos después de cumplir 15 años de edad hasta el período comprendido entre la fecha en que la persona cumplió 15 años y la fecha de incapacidad laboral seguida de la invalidez.

 • 2. Se tomarán en consideración los siguientes períodos acreditables cumplidos en virtud de la legislación de los Países Bajos:

  • a) períodos acreditables durante el empleo completados en virtud del Derecho del Trabajo y los Ingresos conforme a la Ley de Capacidad Laboral de 10 de noviembre de 2005 (WIA);

  • b) períodos acreditables durante el empleo completados en virtud de la Ley de Seguro de Incapacidad de 18 de febrero de 1966 (WAO);

  • c) períodos acreditables completados en virtud de la Ley de Seguro General de Incapacidad de 11 de diciembre de 1975 (AAW);

  • d) períodos acreditables completados en virtud de la Ley de Prestaciones por Discapacidad para Trabajadores Independientes de 24 de abril de 1997 (WAZ); y

  • e) períodos de empleo, y períodos tratados como tales, completados en los Países Bajos antes del 1 de julio de 1967,

 • 3. Si un período acreditable completado en virtud de la WAO se superpone con un período acreditable en virtud de la AAW o de la WAZ, sólo se tendrá en cuenta el período completado en virtud de la WAO.».

Artículo VIII Asignaciones Infantiles

1. Se suprime el artículo 21A.

2. El artículo 21B pasará a ser el artículo 21bis.

Artículo IX Asistencia mutua

1. El párrafo 1 del artículo 23 se reemplazará por el siguiente:

 • «1. Las autoridades competentes o las instituciones competentes de los Estados Contratantes, para los efectos de la aplicación del presente Convenio, de conformidad con su legislación nacional pertinente en materia de protección de datos personales, se comunicarán entre sí lo antes posible:

  • a) la información sobre las medidas adoptadas para la aplicación de este Convenio, y

  • b) la información relativa a todos los cambios en sus respectivas legislaciones que puedan afectar la aplicación de este Convenio.».

2. Se agregará un nuevo párrafo 4 al Artículo 23:

 • «4. Los Estados Contratantes podrán utilizar medios electrónicos o digitales para la implementación de esta Convenio en virtud de los términos de su propia legislación interna.».

Artículo X Protección de datos

Se inserta el siguiente nuevo artículo 23bis siguiente:

«Cuando, para los efectos de la aplicación del presente Convenio, las autoridades competentes, sus representantes autorizados o las instituciones competentes de un Estado Contratante proporcionen datos personales a las autoridades competentes, sus representantes autorizados o las instituciones competentes del otro Estado Contratante, ese suministro de datos estará sujeto a las disposiciones legales que rigen la protección de datos del Estado Contratante que los proporcione. Cualquier procesamiento posterior de los datos estará sujeto a las disposiciones de la legislación de protección de datos del Estado Contratante receptor siempre que este Estado Contratante garantice un nivel adecuado de protección de datos personales.».

Articulo XI Verificación de solicitudes y pagos

El párrafo 4 del Artículo 24 se reemplaza por el siguiente:

 • «4. Con respecto a Chile; la información que se menciona en los párrafos anteriores será suministrada por la respectiva Institución Competente. Sin embargo, cualquier información sobre el estado de salud del solicitante o de los miembros de su familia será proporcionada por la Autoridad Sanitaria correspondiente.”.

Artículo XII Recuperación de pagos indebidos

El párrafo 4 del artículo 26 se reemplaza por el siguiente:

 • «4. Con respecto a Chile, conforme a su legislación, el Instituto de Previsión Social iniciará los trámites antes mencionados.».

Articulo XIII Recaudación de cotizaciones

El párrafo 4 del artículo 27 se reemplaza por el siguiente:

«Con respecto a Chile, las decisiones que se mencionan en el primer párrafo tendrán carácter ejecutivo;

Con respecto a Chile, conforme a su legislación, el Instituto de Previsión Social iniciará los trámites antes mencionados.».

TÍTULO II (EL ACUERDO ADMINISTRATIVO)

Artículo XIV Organismos de Enlace

El párrafo 1 del Artículo 2 se reemplaza por el siguiente:

 • «1. Para la aplicación del Convenio se designan los siguientes Organismos de Enlace:

  • A) en Chile:

   La Superintendencia de Pensiones para los afiliados al Sistema de Pensiones por Capitalización Individual, así como para los cotizantes de los planes administrados por el Instituto de Previsión Social.

  • B) en los Países Bajos:

   • a) para el seguro de enfermedad y maternidad (prestaciones en efectivo) y el seguro de invalidez:

    Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Instituto de planes de prestaciones para los empleados), Amsterdam, y su sucesor legal;

   • b) para el seguro de vejez y supervivencia: Sociale Verzekeringsbank. (Banco de Seguridad Social), Amstelveen, y su sucesor legal;

   • c) para la aplicación del Título II del Convenio; Sociale Verzekeringsbank (Banco de Seguridad Social), Amstelveen, y su sucesor legal.».

Artículo XV Legislación aplicable

El artículo 3 se reemplaza por el siguiente:

 • «1. En las situaciones a que se refieren los artículos 7; 8 y 12 del Convenio, las Autoridades Competentes, Instituciones Competentes u Organismos de Enlace del Estado Contratante cuya legislación sea aplicable deberán, a solicitud del empleador, del empleado o del trabajador independiente, extender un certificado que acredite que el empleado o el trabajador independiente en cuestión permanece sujeto a la legislación de seguridad social del país que lo envía, como si estuviera desempeñando sus actividades en ese país.

  En los Países Bajos, este certificado es emitido por el Sociale Verzekeringsbank (Banco de Seguridad Social), Amstelveen.

  En Chile, este certificado es emitido por la Superintendencia de Pensiones (Superintendencia de Pensiones), Santiago.

 • 2.

  • a) El certificado al que se refiere el primer párrafo debe solicitarse a lo menos 30 días antes de la fecha prevista del traslado o del inicio de las actividades y se entrega al empleado, al empleador o al trabajador independiente. Los interesados deben conservar este certificado para poder acreditar la situación previsional del empleado o del trabajador independiente en el país en que se desempeñen las actividades.

  • b) En caso de que la legislación de los Países Bajos sea aplicable a un empleado, o a un trabajador independiente, se deberá enviar una copia del certificado a la Superintendencia de Pensiones en Santiago.

   En caso de que la legislación chilena sea aplicable a un empleado o trabajador independiente, se enviará una copia del certificado al Sociale Verzekeringsbank (Banco de Seguridad Social), Amstelveen.».

Artículo XVI Instituciones competentes

El artículo 4 se reemplaza por el siguiente:

«Para la aplicación de lo dispuesto en el Título III del Convenio se designan las siguientes Instituciones Competentes:

 • 1. en Chile:

  • a) para las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia:

   Las Administradoras de Fondos de Pensiones para los afiliados al Sistema de Pensiones por Capitalización individual; y el Instituto de Previsión Social para los afiliados a sus planes de pensiones.

  • b) para la calificación de invalidez:

   • la correspondiente Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, para los afiliados al Sistema de Pensiones por Capitalización Individual;

   • La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente, para los afiliados al Instituto de Previsión Social; y

   • la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Metropolitano Central para los afiliados a los antiguos regímenes previsionales que no residen en Chile y para aquellos que no registren afiliación previsional en este país.

 • 2. En los Países Bajos:

  • a) para el seguro de enfermedad y maternidad (prestaciones en efectivo) y para el seguro de invalidez, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Instituto de planes de prestaciones para empleados), Amsterdam.

  • b) para el seguro de vejez y supervivencia: Sociale verzekeringsbank (Banco de Seguridad Social), Amstelveen.».

Articulo XVII Solicitud de prestaciones

1. En la primera oración del párrafo 1 a. del Artículo 5, las palabras «cualquiera de los Organismos de Enlace chilenos» se reemplazan por las palabras «el Organismo de Enlace chileno».

2. En la primera oración del párrafo 1 b. del artículo 5, después de las palabras «Organismo de Enlace chileno», se suprimen las palabras «que corresponda a la afiliación del trabajador».

3. En la primera oración del párrafo 2 a. del artículo 5, después de las palabras «Organismo de Enlace chileno», se suprimen las palabras «correspondiente a la afiliación del trabajador».

Artículo XVIII. Exámenes médicos y controles administrativos

El literal b, párrafo 1 del artículo 8 se reemplaza por el siguiente:

«Dichos informes médicos y otra información serán proporcionados por:

 • en Chile, por el Organismo de Enlace [Superintendencia de Pensiones];

 • y en los Países Bajos, por el Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Instituto de planes de prestaciones a los empleados) de Amsterdam.».

Artículo XIX. Prestaciones de salud para pensionados

En la primera oración del párrafo 2, del artículo 9, las palabras «cualquiera de los Organismos de Enlace chilenos» se reemplazan por las palabras «el Organismo de Enlace chileno».

TÍTULO III (CLÁUSULAS FINALES)

Artículo XX Disposiciones transitorias
 • 1. El principio del país de residencia entrará en vigor dos años después de la entrada en vigor del presente Protocolo.

 • 2. El Acuerdo seguirá aplicándose como si no hubiera sido modificado por el presente Protocolo a una persona que reciba una prestación el día anterior a la aplicación del principio del país de residencia que se señala en el artículo 17 bis, en tanto esa persona sea residente del mismo país que el día anterior a la aplicación del principio del país de residencia y mientras dicha persona continúe cumpliendo, sin interrupción, los demás requisitos para tener derecho a la prestación.

Artículo XXI Entrada en vigor
 • 1. Los Estados Contratantes se notificarán mutuamente por escrito, por la vía diplomática, del cumplimiento de sus respectivos trámites constitucionales necesarios para la entrada en vigor del presente Protocolo.

 • 2. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del quinto mes después de la fecha de recepción de la última notificación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

HECHO en duplicado en Santiago el 27 de julio 2022 en idiomas español y neerlandés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de los Países Bajos, CARMEN GONSALVES Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de los Países Bajos en la República de Chile

Por la República de Chile, ANTONIA URREJOLA NOGUERA Ministra de Relaciones Exteriores


D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel XXI, tweede lid, van het Protocol in werking treden op de eerste dag van de vijfde maand na de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving langs diplomatieke weg waarin de verdragsluitende staten elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de respectievelijke grondwettelijke procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van het Protocol zijn voltooid.

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven