93 (2005) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (met Administratief Akkoord);

Montevideo, 11 oktober 2005;

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010185 en 013546 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het op 2 september 2019 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij (Trb. 2019, 139) door de Staten-Generaal is verleend op 15 december 2019.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35339.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 2 september 2019 zullen ingevolge artikel VII, tweede lid, van het Protocol op 1 oktober 2022 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de zevende juli 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven