16 (1949) Nr. 17

A. TITEL

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007281, 013914 en 013915 in de Verdragenbank.

B. TEKST1)

Op 5 juli 2022 is te Brussel een Protocol tot stand gekomen betreffende de toetreding van de Republiek Finland tot het Verdrag. De Engelse en de Franse tekst van het Protocol luiden als volgt:


Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Finland

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Finland to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Finland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Finland shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmit- ted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

SIGNED at Brussels on the fifth day of July 2022.Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande

Les Parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l’accession de la République de Finlande au Traité de l’Atlantique Nord permettra d’augmenter la sécurité de la région de l’Atlantique Nord,

Conviennent ce qui suit :

Article I

Dès l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement de la République de Finlande une invitation à adhérer au Traité de l’Atlantique Nord. Conformément à l’Article 10 du Traité, la République de Finlande deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d’accession auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord auront noti- fié leur approbation au Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d’Amé- rique informera toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l’Atlantique Nord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole.

SIGNÉ à Bruxelles le 5 juillet 2022.


Op 5 juli 2022 is te Brussel eveneens een Protocol tot stand gekomen betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag. De Engelse en de Franse tekst van het Protocol luiden als volgt:


Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Kingdom of Sweden

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Sweden to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Sweden an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Kingdom of Sweden shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmit- ted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

SIGNED at Brussels on the fifth day of July 2022.Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède

Les Parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l’accession du Royaume de Suède au Traité de l’Atlantique Nord permettra d’augmenter la sécurité de la région de l’Atlantique Nord,

Conviennent ce qui suit :

Article I

Dès l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Royaume de Suède une invitation à adhérer au Traité de l’Atlantique Nord. Conformément à l’Article 10 du Traité, le Royaume de Suède deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d’accession auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord auront noti- fié leur approbation au Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d’Amé- rique informera toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l’Atlantique Nord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole.

SIGNÉ à Bruxelles le 5 juillet 2022.


C. VERTALING

De vertaling van het toetredingsprotocol van de Republiek Finland luidt als volgt:


Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland

De Partijen bij het op 4 april 1949 te Washington ondertekende Noord-Atlantisch Verdrag,

Ervan overtuigd dat de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied door de toetreding van de Republiek Finland tot dat Verdrag verhoogd zal worden,

Komen als volgt overeen:

Artikel I

Bij de inwerkingtreding van dit Protocol zal de Secretaris-Generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorga- nisatie uit naam van alle Partijen aan de Regering van de Republiek Finland een uitnodiging doen toekomen tot het Noord-Atlantisch Verdrag toe te treden. In overeenstemming met artikel 10 van het Verdrag wordt de Republiek Finland Partij op de dag waarop het een akte van toetreding nederlegt bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel II

Dit Protocol treedt in werking wanneer elk van de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling hebben gedaan dat zij het Protocol aanvaarden. De Rege- ring van de Verenigde Staten van Amerika stelt alle Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag in kennis van de datum van ontvangst van iedere mededeling van aanvaarding en van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.

Artikel III

Dit Protocol, waarvan de Engelse en de Franse tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt in het archief van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika nedergelegd. Naar behoren gewaarmerkte afschriften wor- den door die Regering aan de Regeringen van alle Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag toegezonden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende Gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend.

ONDERTEKEND te Brussel op 5 juli 2022.


De vertaling van het toetredingsprotocol van het Koninkrijk Zweden luidt als volgt:


Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden

De Partijen bij het op 4 april 1949 te Washington ondertekende Noord-Atlantisch Verdrag,

Ervan overtuigd dat de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied door de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot dat Verdrag verhoogd zal worden,

Komen als volgt overeen:

Artikel I

Bij de inwerkingtreding van dit Protocol zal de Secretaris-Generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorga- nisatie uit naam van alle Partijen aan de Regering van het Koninkrijk Zweden een uitnodiging doen toekomen tot het Noord-Atlantisch Verdrag toe te treden. In overeenstemming met artikel 10 van het Verdrag wordt het Koninkrijk Zweden Partij op de dag waarop het een akte van toetreding nederlegt bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel II

Dit Protocol treedt in werking wanneer elk van de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling hebben gedaan dat zij het Protocol aanvaarden. De Rege- ring van de Verenigde Staten van Amerika stelt alle Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag in kennis van de datum van ontvangst van iedere mededeling van aanvaarding en van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.

Artikel III

Dit Protocol, waarvan de Engelse en de Franse tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt in het archief van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika nedergelegd. Naar behoren gewaarmerkte afschriften wor- den door die Regering aan de Regeringen van alle Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag toegezonden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende Gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend.

ONDERTEKEND te Brussel op 5 juli 2022.


D. PARLEMENT

De Protocollen van 5 juli 2022 betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de Protocollen kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het toetredingsprotocol van de Republiek Finland zullen ingevolge artikel II van het Protocol in werking treden wanneer elk van de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling heeft gedaan dat zij het Protocol aanvaardt.

De bepalingen van het toetredingsprotocol van het Koninkrijk Zweden zullen ingevolge artikel II van het Protocol in werking treden wanneer elk van de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling heeft gedaan dat zij het Protocol aanvaardt.

Uitgegeven de vijfde juli 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA


X Noot
1)

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

Naar boven