44 (1998) Nr. 8

A. TITEL

Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische verontreinigende stoffen (met Bijlagen);

Aarhus, 24 juni 1998

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 008689 en 012476 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 18 december 2009 van bijlagen I en II bij het Protocol, zoals opgenomen in Besluit 2009/2, zullen ingevolge artikel 3, eerste lid, van het Besluit juncto artikel 14, derde lid, van het Protocol voor het Koninkrijk der Nederlanden op 26 februari 2023 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Protocol, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de twintigste december 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven