45 (2000) Nr. 19

A. TITEL

Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (met Bijlagen);

Genève, 26 mei 2000

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie de verdragsnummers 009297 en 013929 in de Verdragenbank.

B. TEKST1)

Het Administratief Comité heeft op 28 januari 2022 overeenkomstig de procedure van artikel 20, vierde lid, van het Verdrag wijzigingen aangenomen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften.

D. PARLEMENT

De op 28 januari 2022 aangenomen wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De op 28 januari 2022 aangenomen wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften zullen ingevolge artikel 20, vijfde lid, van het Verdrag, op 1 januari 2023 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de negenentwintigste november 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA


X Noot
1)

De teksten van de wijzigingen van 28 januari 2022 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens is de Engelse tekst van de wijzigingen te raadplegen in document ECE/ADN/61 en document ECE/ADN/61/Add.1 op: https://unece.org/transport/dangerous-goods/adn-2021.

Naar boven