74 (1977) Nr. 8

A. TITEL

Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening

(met Uitvoeringsreglement);

Boedapest, 28 april 1977

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 000996 en 013957 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De Algemene Vergadering van de Unie van Boedapest heeft in overeenstemming met artikel 12, vierde lid, van het Verdrag op 22 juli 2022 wijzigingen op het bij het Verdrag behorende Uitvoeringsreglement aangenomen. De Engelse en de Franse tekst1) van de wijzigingen luiden als volgt:


Rule 11 Furnishing of Samples

 • 11.4 Common Rules

  • a) Any request, declaration, certification or communication referred to in Rules 11.1, 11.2 and 11.3 shall be

   • (i) in Arabic, Chinese, English, French, Russian or Spanish where it is addressed to an international depositary authority whose official language is or whose official languages include Arabic, Chinese, English, French, Russian or Spanish, respectively, provided that, where it must be in Arabic, Chinese, Russian or Spanish, it may be instead filed in English or French and, if it is so filed, the International Bureau shall, on the request of the interested party referred to in the said Rules or the international depositary authority, establish, promptly and free of charge, a certified translation into Arabic, Chinese, Russian or Spanish;

   • (ii) in all other cases, it shall be in English or French, provided that it may be, instead, in the official language or one of the official languages of the international depositary authority.

  • b) Notwithstanding paragraph (a), where the request referred to in Rule 11.1 is made by an industrial property office whose official language is Arabic, Chinese, Russian or Spanish, the said request may be in Arabic, Chinese, Russian or Spanish, respectively, and the International Bureau shall establish, promptly and free of charge, a certified translation into English or French, on the request of that office or the international depositary authority which received the said request.

  • c) to (h) [No change]Règle 11 Remise d'échantillons

 • 11.4 Règles communes

  • a) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3

   • i) est rédigée en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe si elle est adressée à une autorité de dépôt internationale dont la langue officielle est ou dont les langues officielles comprennent le français, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, lorsqu'elle doit être rédigée en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe, elle peut être présentée en français ou en anglais au lieu de l'être en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de la partie intéressée visée dans lesdites règles ou de l'autorité de dépôt internationale, une traduction en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe certifiée conforme;

   • ii) est rédigée, dans tous les autres cas, en français ou en anglais; toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'autorité de dépôt internationale au lieu de l'être en français ou en anglais.

  • b) Nonobstant l'alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l'arabe, le chinois, l'espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l'autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.

  • c) à h) [Sans changement]


C. VERTALING

De vertaling van de wijzigingen van 22 juli 2022 luidt als volgt:


Regel 11 Verstrekking van monsters

 • 11.4 Algemene regels

  • a) Een verzoek, verklaring, bevestiging of mededeling, zoals bedoeld in Regel 11, eerste, tweede en derde lid, is gesteld:

   • (i) in het Arabisch, het Chinees, het Engels, het Frans, het Russisch of het Spaans, indien het document wordt gericht aan een internationale depositaris waarvan de officiële taal het Arabisch, het Chinees, het Engels, het Frans, het Russisch of het Spaans is, of waarvan de officiële talen een van deze talen insluiten, met dien verstande dat, indien het document in het Arabisch, het Chinees, het Russisch of het Spaans dient te worden gesteld, dit in plaats daarvan in het Engels of het Frans mag worden ingediend, en dat, indien dit het geval is, het Internationaal Bureau, op verzoek van de in de genoemde Regel vermelde belanghebbende partij of van de internationale depositaris, onverwijld en kosteloos voor een gewaarmerkte vertaling in het Arabisch, het Chinees, het Russisch of het Spaans zorgt;

   • (ii) in alle andere gevallen in het Engels of het Frans, met dien verstande dat het document, in plaats daarvan, in de officiële taal of de officiële talen van de internationale depositaris mag zijn gesteld.

  • b) Niettegenstaande het bepaalde in letter (a), mag het in Regel 11, eerste lid, bedoelde verzoek, indien het wordt gedaan door een bureau voor de industriële eigendom, waarvan de officiële taal het Arabisch, het Chinees, het Russisch of het Spaans is, in het Arabisch, het Chinees, het Russisch of het Spaans zijn gesteld en zorgt het Internationale Bureau, onverwijld en kosteloos, voor een gewaarmerkte vertaling in het Engels of het Frans, op verzoek van het betrokken bureau of de internationale depositaris die genoemd verzoek heeft ontvangen.

  • c) tot en met (h) [Ongewijzigd]


G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 22 juli 2022 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag zullen op 1 januari 2023 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen van het Uitvoeringsreglement, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Uitgegeven de vierentwintigste november 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Spaanse en de Russische tekst zijn niet opgenomen.

Naar boven