63 (1968) Nr. 8

A. TITEL

Verdrag inzake het wegverkeer (met Bijlagen);

Wenen, 8 november 1968

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 003178 en 013827 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, de Russische Federatie, Zweden en Zwitserland hebben in overeenstemming met artikel 49, eerste lid, van het Verdrag wijzigingen van artikel 1 en de toevoeging van een nieuw artikel 34bis voorgesteld, welke de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in overeenstemming met hetzelfde artikel, op 14 januari 2021 ter kennis heeft gebracht van alle Verdragsluitende Partijen. De Engelse en de Franse tekst1) van de wijzigingen luiden als volgt:


Amendments to Article 1 and new Article 34bis of 1968 Convention on Road Traffic

Amendment of Article 1:

Two new definitions “ab” and “ac” are added, to read:

Article 1 Definitions

 • ab) “Automated driving system” refers to a vehicle system that uses both hardware and software to exercise dynamic control of a vehicle on a sustained basis.

 • ac) “Dynamic control” refers to carrying out all the real-time operational and tactical functions required to move the vehicle. This includes controlling the vehicle’s lateral and longitudinal motion, monitoring the road, responding to events in the road traffic, and planning and signalling for manoeuvres.

Insertion of new Article 34bis:

A new article “Article 34bis” is added, to read:

Article 34bis Automated driving

The requirement that every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver is deemed to be satisfied while the vehicle is using an automated driving system which complies with:

 • a) domestic technical regulations, and any applicable international legal instrument, concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles, and

 • b) domestic legislation governing operation.

The effect of this Article is limited to the territory of the Contracting Party where the relevant domestic technical regulations and legislation governing operation apply.Amendement à l’article premier et nouvel article 34bis de la Convention de 1968 sur la circulation routière

Amendement à l’article premier :

Ajouter deux nouvelles définitions, « ab » et « ac », comme suit :

Article premier Définitions

 • ab) Le terme « système de conduite automatisé » désigne un dispositif associant des éléments matériels et logiciels permettant d’assurer le contrôle dynamique d’un véhicule de façon ininterrompue.

 • ac) Le terme « contrôle dynamique » désigne l’exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s’agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de la route, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière, ainsi que de la préparation et du signalement des manœuvres.

Ajout du nouvel article 34bis :

Ajouter le nouvel article 34bis, comme suit :

Article 34bis Conduite automatisée

L’exigence selon laquelle tout véhicule ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé qui est conforme :

 • a) À la réglementation technique nationale, et à tout instrument juridique international applicable, concernant les véhicules à roues et les équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues ;

 • b) À la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.

Le champ d’application du présent article est limité au territoire de la Partie contractante où s’appliquent la réglementation technique nationale et la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.


C. VERTALING


Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer, 1968

Wijziging van artikel 1:

Er worden twee nieuwe begripsomschrijvingen „(ab)” en „(ac)” toegevoegd die als volgt luiden:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • ab. „Geautomatiseerd rijsysteem”: een voertuigsysteem dat gebruikmaakt van zowel hardware als software voor het voortdurend dynamisch besturen van een voertuig.

 • ac. „Dynamisch besturen”: het in real time uitvoeren van alle operationele en tactische functies die nodig zijn om het voertuig te verplaatsen. Dit omvat het besturen van de laterale en longitudinale bewegingen van het voertuig, het monitoren van de weg, het reageren op gebeurtenissen in het wegverkeer en het plannen en signaleren van manoeuvres.

Invoeging van nieuw artikel 34bis:

Een nieuw artikel „artikel 34bis” wordt ingevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 34bis Geautomatiseerd rijden

Aan de eis dat elk rijdend voertuig of elk rijdend samenstel van voertuigen een bestuurder dient te hebben, wordt geacht te zijn voldaan wanneer het voertuig gebruikmaakt van een geautomatiseerd rijsysteem dat voldoet aan:

 • a. de nationaal van toepassing zijnde technische reglementen en elk toepasselijk internationaal rechtsinstrument betreffende wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen, en

 • b. de nationaal van toepassing zijnde regelgeving inzake werking en gebruik.

De toepassing van dit artikel is beperkt tot het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waar de relevante nationaal van toepassing zijnde technische reglementen en regelgeving inzake werking en gebruik van toepassing zijn.


D. PARLEMENT

De wijzigingen van 14 januari 2021 van het Verdrag behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de wijzigingen kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de wijzigingen van 14 januari 2021 van het Verdrag zullen ingevolge artikel 49, tweede lid, van het Verdrag in werking treden op 14 juli 2022, tenzij meer dan een derde van de Verdragsluitende Partijen voor 14 januari 2022 de Secretaris-Generaal hebben medegedeeld, dat zij de wijzigingen verwerpen, dan wel dat zij wensen dat een conferentie wordt bijeengeroepen ter bestudering van de wijzigingen.

De bepalingen van de wijzigingen van 14 januari 2021 zullen ingevolge hetzelfde artikel niet gelden voor de Verdragsluitende Partijen die de wijziging hebben verworpen of een conferentie wensten.

Uitgegeven de twintigste april 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Naar boven