Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 44Verdrag

56 (1973) Nr. 34

A. TITEL

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

(met Uitvoeringsreglement en Protocollen);

München, 5 oktober 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002382 en 013828 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft op 15 december 2020 in overeenstemming met artikel 33, eerste lid, onderdeel c, van het Verdrag een Besluit (CA/D 11/20) aangenomen tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag. De Engelse en de Franse tekst1) van het Besluit luiden als volgt:


Decision of the Administrative Council of 15 December 2020 amending Rules 19 and 143 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 11/20)

The Administrative Council of the European Patent Organisation,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as “EPC”) and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

Has decided as follows:

Article 1

Rule 19 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Paragraph 1 shall read as follows:

“The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and country and place of residence of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.”

2. Paragraphs 3 and 4 shall be deleted.

Article 2

Rule 143 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Subparagraph (g) of paragraph 1 shall read as follows:

“family name, given names and country and place of residence of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;”

Article 3

  • 1. Rule 19 EPC as amended under Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2021. Rule 19(1) EPC as amended shall apply to any designation of the inventor filed or rectified on or after that date. Rule 19(1) EPC as amended shall also apply to any international application entering the European phase on or after that date.

  • 2. Rule 143 EPC as amended under Article 2 of this decision shall enter into force on 1 November 2021. It shall apply to all patent applications published in the European Patent Register on or after that date.

DONE at Munich, 15 December 2020

For the Administrative Council The Chairman Josef KRATOCHVÍLDécision du Conseil dʹadministration du 15 décembre 2020 modifiant les règles 19 et 143 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 11/20)

Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets,

Vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la «CBE»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre c,

Sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,

Vu l’avis du Comité «Droit des brevets»,

Décide :

Article premier

La règle 19 du règlement d’exécution de la CBE est modifiée comme suit :

1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

«La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter les nom et prénoms de l’inventeur, ainsi que le pays et le lieu de son domicile, la déclaration visée à l’article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.»

2. Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 2

La règle 143 du règlement d’exécution de la CBE est modifiée comme suit :

Le paragraphe 1, lettre g est remplacé par le texte suivant :

«les nom et prénoms de l’inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet, ainsi que le pays et le lieu de son domicile, à moins que l’inventeur n’ait renoncé au droit d’être mentionné en tant que tel en vertu de la règle 20, paragraphe 1 ;»

Article 3

  • 1. La règle 19 CBE telle que modifiée à l’article premier de la présente décision entre en vigueur le 1er avril 2021. La règle 19(1) CBE telle que modifiée s’applique à toute désignation de l’inventeur déposée ou rectifiée à compter de cette date. La règle 19(1) CBE telle que modifiée s’applique également à toute demande internationale entrant dans la phase européenne à compter de cette date.

  • 2. La règle 143 CBE telle que modifiée à l’article 2 de la présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2021. Elle s’applique à toutes les demandes de brevet publiées au Registre européen des brevets à compter de cette date.

FAIT à Munich, le 15 décembre 2020

Par le Conseil d’administration Le Président Josef KRATOCHVÍL


C. VERTALING


Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 19 en 143 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 11/20)

De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie,

Gelet op het Europees Octrooiverdrag (hierna te noemen „EOV”) en in het bijzonder artikel 33, eerste lid, onderdeel c, daarvan,

Op voorstel van de President van het Europees Octrooibureau,

Gelet op het advies van de Commissie Octrooirecht,

Besluit het volgende:

Artikel 1

Regel 19 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid luidt als volgt:

„In het verzoek om verlening van het Europees octrooi dient de uitvinder te worden aangewezen. Indien de aanvrager echter niet de uitvinder of niet de enige uitvinder is, dient de aanwijzing te geschieden in een afzonderlijk document. In de aanwijzing dienen de naam, de voornamen en het land en de woonplaats van de uitvinder, de in artikel 81 bedoelde verklaring en de handtekening van de aanvrager of van diens gemachtigde te zijn opgenomen.”

2. Het derde en vierde lid worden geschrapt.

Artikel 2

Regel 143 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel g van het eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

„achternaam, voornamen en land en woonplaats van de door de aanvrager of de houder van het octrooi aangewezen uitvinder, tenzij deze ingevolge regel 20, eerste lid, afstand heeft gedaan van het recht om als zodanig te worden vermeld;

Artikel 3

  • 1. Regel 19 EOV, zoals gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit, treedt in werking op 1 april 2021. Regel 19, eerste lid EOV, zoals gewijzigd, is van toepassing op alle aanwijzingen van de uitvinder die zijn gedaan of gewijzigd op of na deze datum. Regel 19, eerste lid EOV, zoals gewijzigd, is tevens van toepassing op alle internationale aanvragen die de Europese fase ingaan op of na deze datum.

  • 2. Regel 143 EOV, zoals gewijzigd bij artikel 2 van dit besluit, treedt in werking op 1 november 2021. Deze is van toepassing op alle octrooiaanvragen die in het Europees Octrooiregister zijn ingeschreven op of na deze datum.

GEDAAN te München op 15 december 2020.

Voor de Raad van Bestuur De Voorzitter Josef KRATOCHVÍL


G. INWERKINGTREDING

Regel 19 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij Besluit CA/D 11/20 van 15 december 2020, is ingevolge artikel 3, eerste lid, van het Besluit op 1 april 2021 in werking getreden.

Regel 143 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij Besluit CA/D 11/20 van 15 december 2020, zal ingevolge artikel 3, tweede lid, van het Besluit op 1 november 2021 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Besluit (CA/D 11/20) van 15 december 2020 zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de negende april 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Duitse tekst is niet opgenomen.