Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 4Verdrag

56 (2006) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en Bijlagen);

Singapore, 27 maart 2006

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010658 en 013800 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De Algemene Vergadering heeft tijdens haar tweede (eerste buitengewone) zitting gehouden te Genève van 20 tot en met 29 september 2010 in overeenstemming met artikel 23, tweede lid, onderdeel ii, van het Verdrag een wijziging van Regel 3 (4) tot en met (6) van het Reglement van het Verdrag aangenomen. De Engelse1) tekst van de wijziging luidt als volgt:


Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks

[…]

Rule 3 Details Concerning the Application

[…]

 • 4. [Three-dimensional Mark]

  • a) Where the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional graphic or photographic reproduction.

  • b) The reproduction furnished under subparagraph (a) may, at the option of the applicant, consist of one single view of the mark or of several different views of the mark.

  • c) Where the Office considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant under subparagraph (a) does not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, up to six different views of the mark and/or a description by words of that mark.

  • d) Where the Office considers that the different views and/or the description of the mark referred to in subparagraph (c) still do not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, a specimen of the mark.

  • e) Notwithstanding subparagraphs (a) to (d), a sufficiently clear reproduction showing the three-dimensional character of the mark in one view shall be sufficient for the granting of a filing date.

  • f) Paragraph (3)(a)(i) and (b) shall apply mutatis mutandis.

 • 5. [Hologram Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a hologram mark, the representation of the mark shall consist of one or several views of the mark capturing the holographic effect in its entirety. Where the Office considers that the view or views submitted do not capture the holographic effect in its entirety, it may require the furnishing of additional views. The Office may also require the applicant to furnish a description of the hologram mark.

 • 6. [Motion Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a motion mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of one image or a series of still or moving images depicting movement. Where the Office considers that the image or images submitted do not depict movement, it may require the furnishing of additional images. The Office may also require that the applicant furnish a description explaining the movement.

 • 7. [Color Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a color per se mark or a combination of colors without delineated contours, the reproduction of the mark shall consist of a sample of the color or colors. The Office may require a designation of the color or colors by using their common names. The Office may also require a description on how the color is or the colors are applied to the goods or used in relation to the services. The Office may further require an indication of the color or colors by a recognized color code chosen by the applicant and accepted by the Office.

 • 8. [Position Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a position mark, the reproduction of the mark shall consist of a single view of the mark showing its position on the product. The Office may require that matter for which protection is not claimed shall be indicated. The Office may also require a description explaining the position of the mark in relation to the product.

 • 9. [Sound Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a sound mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of a musical notation on a stave, or a description of the sound constituting the mark, or an analog or digital recording of that sound, or any combination thereof.

 • 10. [Mark Consisting of a Non-Visible Sign other than a Sound Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign other than a sound mark, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

 • 11. [Transliteration of the Mark] […]

 • 12. [Translation of the Mark] […]

 • 13. [Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark] […]

[…]


C. VERTALING


Reglement van het Verdrag van Singapore inzake het Merkenrecht

[…]

Regel 3 Bijzonderheden betreffende de aanvrage

[…]

 • 4. [Driedimensionaal merk]

  • a. Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een driedimensionaal merk is, dient de afbeelding van het merk te bestaan uit een tweedimensionale grafische of fotografische afbeelding.

  • b. De ingevolge onderdeel a verstrekte afbeelding kan, naar keuze van de deposant, bestaan uit één weergave van het merk of uit een aantal verschillende weergaven van het merk.

  • c. Wanneer het bureau van oordeel is dat de ingevolge onderdeel a door de deposant verstrekte afbeelding van het merk de details van het driedimensionale merk onvoldoende weergeeft, kan het de deposant uitnodigen binnen een redelijke in de uitnodiging vastgestelde termijn ten hoogste zes verschillende weergaven van het merk en/of een beschrijving in woorden van het merk te verstrekken.

  • d. Wanneer het bureau van oordeel is dat de in onderdeel c bedoelde verschillende weergaven en/of de beschrijving in woorden van het merk de details van het driedimensionale merk nog steeds niet voldoende weergeven, kan het de deposant uitnodigen binnen een redelijke in de uitnodiging vastgestelde termijn een specimen van het merk te verstrekken.

  • e. Niettegenstaande de onderdelen a tot en met d wordt een voldoende duidelijke reproductie die het driedimensionale karakter van het merk in één weergave tonen voldoende geacht voor het verstrekken van een datum van het depot.

  • f. Het derde lid, onderdeel a, punt i. en onderdeel b zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5. [Holografisch merk] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een holografisch merk is, dient de afbeelding van het merk te bestaan uit een of meerdere weergaven die het holografisch effect in zijn geheel vastleggen. Wanneer het bureau van oordeel is dat de ingediende weergave of weergaven het holografisch effect niet in zijn geheel vastleggen, kan het de overlegging van aanvullende weergaven verlangen. Het bureau kan ook van de deposant verlangen dat hij een beschrijving van het holografisch merk overlegt.

 • 6. [Bewegend merk] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een bewegend merk is, dient de afbeelding van het merk, naar keuze van het bureau, te bestaan uit een beeld of een serie van stilstaande of bewegende beelden die een beweging uitbeelden. Wanneer het bureau van oordeel is dat het ingediende beeld of de ingediende beelden geen beweging afbeelden, kan het de overlegging van aanvullende beelden verlangen. Het bureau kan ook een beschrijving met uitleg van de beweging van de deposant verlangen.

 • 7. [Kleurmerk] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een kleur als zodanig is of een combinatie van kleuren zonder afgebakende omtrek, dient de afbeelding van het merk te bestaan uit een staal van de kleur of kleuren. Het bureau kan een aanduiding van de kleur of kleuren verlangen met gebruikmaking van hun gangbare namen. Het bureau kan tevens een beschrijving verlangen van hoe de kleur of de kleuren worden toegepast op de waren of worden gebruikt in relatie tot de diensten. Het bureau kan voorts een vermelding verlangen van de kleur of kleuren volgens een erkende kleurencode die door de deposant wordt uitgekozen en door het bureau wordt aanvaard.

 • 8. [Positiemerk] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een positiemerk is, dient de afbeelding van het merk te bestaan uit één weergave van het merk dat de positie ervan op het product toont. Het bureau kan verlangen dat zaken waarvoor geen bescherming wordt gevraagd worden aangeduid. Het bureau kan tevens een beschrijving verlangen waarin de positie van het merk in relatie tot het product wordt uitgelegd.

 • 9. [Klankmerk] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een klankmerk is, dient de weergave van het merk, naar keuze van het bureau, te bestaan uit een muzieknotatie op een notenbalk, of een beschrijving van de klank die het merk vormt, of een analoge of digitale opname van die klank, of elke combinatie daarvan.

 • 10. [Merk bestaande uit een niet-zichtbaar teken anders dan een klankmerk] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk bestaat uit een niet-zichtbaar teken anders dan een klankmerk, kan een Verdragsluitende Partij een of meer afbeeldingen van het merk verlangen, een aanduiding van het type merk alsmede bijzonderheden betreffende het merk, zoals voorzien in de wetgeving van die Verdragsluitende Partij.

 • 11. [Transliteratie van het merk] […]

 • 12. [Vertaling van het merk] […]

 • 13. [Termijn voor het verstrekken van bewijsstukken betreffende het feitelijk gebruik van het merk] […]

[…]


G. INWERKINGTREDING

De wijziging van 29 september 2010 van Regel 3 van het Reglement van het Verdrag is op 1 november 2011 voor alle partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijziging van 29 september 2010 van Regel 3 van het Reglement van het Verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) en Curaçao en Sint Maarten op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de twaalfde januari 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Spaanse en de Russische tekst zijn niet opgenomen.