Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 24Verdrag

75 (1999) Nr. 7

A. TITEL

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (met Reglement);

Genève, 2 juli 1999

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 009207 en 013823 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De Algemene Vergadering heeft ingevolge artikel 24, tweede lid, van de Akte wijzigingen van regels 3, 7 en 21 van het Reglement bij de Akte van Genève aangenomen tijdens haar 40e (18e buitengewone) zitting van 21 tot en met 25 september 2020.

De Engelse en de Franse tekst1) van de wijzigingen luiden als volgt:


Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement

(as in force on February 1, 2021)

[…]

CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS

[…]

Rule 3 Representation Before the International Bureau

[…]

 • 2. [Appointment of the Representative] (a) The appointment of a representative may be made in the international application. The naming of the representative in the international application at the time of filing shall constitute an appointment by the applicant of such representative.

  • b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be signed by the applicant or the holder.

  • c) The communication to appoint a representative shall contain the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and email address of the representative. Where the International Bureau considers that the appointment of a representative is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder and the purported representative.

 • 3. [Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]

  • a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name, address and email address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application or separate communication in which the representative is appointed.

   […]

[…]

CHAPTER 2 INTERNATIONAL APPLICATIONS AND INTERNATIONAL REGISTRATIONS

Rule 7 Requirements Concerning the International Application

[…]

 • 3. [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall contain or indicate

  • (i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions;

  • (ii) the address, given in accordance with the Administrative Instructions, and email address of the applicant;

  […]

 • 5. [Optional Contents of an International Application]

  […]

  • b) Where the applicant has a representative, the international application shall state the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and email address of the representative.

[…]

CHAPTER 4 CHANGES AND CORRECTIONS

Rule 21 Recording of a Change

[…]

 • 2. [Contents of the Request] The request for the recording of a change shall, in addition to the requested change, contain or indicate

  • (i) the number of the international registration concerned,

  • (ii) the name of the holder, unless the change relates to the name or address of the representative

  • (iii) in case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and email address of the new owner of the international registration,

[…]Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye

(en vigueur le 1er février 2021)

[…]

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[…]

Règle 3 Représentation devant le Bureau international

[…]

 • 2. [Constitution de mandataire] a) La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale. L’indication du nom du mandataire dans la demande internationale au moment du dépôt vaut constitution de ce mandataire par le déposant.

  • b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire.

  • c) La communication relative à la constitution d’un mandataire doit contenir le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique du mandataire. Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé.

 • 3) [Inscription et notification de la constitution de mandataire; date de prise d’effet de la constitution de mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d’un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l’adresse et l’adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d’effet de la constitution de mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

  […]

[…]

CHAPITRE 2 DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Règle 7 Conditions relatives à la demande internationale

[…]

 • 3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale doit contenir ou indiquer

  • i) Le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives;

  • ii) l’adresse indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique du déposant ;

  […]

 • 5) [Contenu facultatif de la demande internationale]

  […]

  • b) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir les nom et adressée, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique du mandataire.

[…]

CHAPITRE 4 MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS

Règle 21 Inscription d’une modificiation

[…]

 • 2) [Contenu de la demande] La demande d’inscription d’une modification doit contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée,

  • i) le numéro de l’enregistrement international concerné,

  • ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou l’adresse du

   mandataire,

  • iii) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique, du nouveau propriétaire de l’enregistrement international,

[…]


C. VERTALING


Reglement van uitvoering bij de Akte van 1999 en de Akte van 1960 bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage

(zoals van kracht op 1 februari 2021)

[…]

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

[…]

Regel 3 Vertegenwoordiging bij het Internationaal Bureau

[…]

 • 2. [Aanwijzing van een gemachtigde] a. De aanwijzing van een gemachtigde kan worden gedaan in de internationale aanvraag. Het benoemen van de gemachtigde in de internationale aanvraag op het tijdstip van indiening vormt een aanwijzing door de aanvrager van deze gemachtigde.

  • b. De aanwijzing van een gemachtigde kan ook worden gedaan door middel van een afzonderlijke mededeling die betrekking kan hebben op één of meerdere aangeduide internationale aanvragen of internationale inschrijvingen van dezelfde aanvrager of houder. Deze mededeling wordt door de aanvrager of de houder ondertekend.

  • c. De mededeling tot benoeming van een gemachtigde dient de naam en het adres, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies, en het e-mailadres van de gemachtigde te bevatten. Wanneer het Internationaal Bureau van mening is dat de aanwijzing van de gemachtigde onregelmatig is, deelt hij dit aan de aanvrager of de houder en de veronderstelde gemachtigde mede.

 • 3. [Inschrijving en mededeling van de aanwijzing van een gemachtigde; ingangsdatum van de aanwijzing]

  • a. Wanneer het Internationaal Bureau vaststelt dat de aanwijzing van een gemachtigde aan de toepasselijke vereisten voldoet, schrijft hij in het internationale register in dat de aanvrager of de houder een gemachtigde heeft, alsmede de naam, het adres en het e-mailadres van de gemachtigde. In dat geval is de ingangsdatum van de aanwijzing de datum waarop het Internationaal Bureau de internationale aanvraag of de afzonderlijke mededeling waarin de gemachtigde wordt aangewezen, heeft ontvangen.

   […]

[…]

HOOFDSTUK 2 INTERNATIONALE AANVRAGEN EN INTERNATIONALE INSCHRIJVINGEN

Regel 7 Vereisten met betrekking tot de internationale aanvraag

[…]

 • 3. [Verplichte inhoud van de internationale aanvraag] De internationale aanvraag dient te bevatten of te vermelden:

  • i. de naam van de aanvrager, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies;

  • ii. het adres, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies, en het e-mailadres van de aanvrager;

  […]

 • 5. [Facultatieve inhoud van de internationale aanvraag]

  […]

  • b. Wanneer de aanvrager een gemachtigde heeft, dient de internationale aanvraag de naam en het adres, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies, en het e-mailadres van de gemachtigde te bevatten.

[…]

HOOFDSTUK 4 WIJZIGINGEN EN CORRECTIES

Regel 21 Aantekening van een wijziging

[…]

 • 2. [Inhoud van het verzoek] Het verzoek tot aantekening van een wijziging dient, naast de gevraagde wijziging, de volgende gegevens te bevatten of te vermelden:

  • i. het nummer van de desbetreffende internationale inschrijving;

  • ii. de naam van de houder, behalve wanneer de wijziging betrekking heeft op de naam of op het adres van de gemachtigde;

  • iii. in geval van een wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving, de naam en het adres, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies, en het e-mailadres van de nieuwe eigenaar van de internationale inschrijving;

[…]


G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 25 september 2020 van regels 3, 7 en 21 van het Reglement bij de Akte van Genève zijn op 1 februari 2021 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden gelden de wijzigingen van het Reglement, evenals de Akte, voor Nederland (het Europese deel).


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 25 september 2020 van regels 3, 7 en 21 van het Reglement bij de Akte van Genève zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.