Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 2Verdrag

45 (2000) Nr. 16

A. TITEL

Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (met Bijlagen);

Genève, 26 mei 2000

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 009297 en 013801 in de Verdragenbank.

B. TEKST1)

Het Administratief Comité heeft op 15 juli 2020 overeenkomstig de procedure van artikel 20, vierde lid, van het Verdrag wijzigingen aangenomen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften.

D. PARLEMENT

De op 15 juli 2020 aangenomen wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De op 15 juli 2020 aangenomen wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften zijn ingevolge artikel 20, vijfde lid, van het Verdrag, op 1 januari 2021 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de zesde januari 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De teksten van de wijzigingen van 15 juli 2020 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens is de Engelse tekst van de wijzigingen te raadplegen op http://www.unece.org/trans/main/dgdb/adn/adn_rep.html.