54 (1959) Nr. 10

A. TITEL

Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten (met Protocol van ondertekening);

Bonn, 3 augustus 1959

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 008833, 010111 en 013838 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 3 november 2021 en 25 november 2021 zijn te Berlijn nota’s gewisseld tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag tot wijziging van de notawisseling van 13 juli 2004 houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering, zoals gewijzigd middels notawisseling van 24 januari 2013, van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag. De Nederlandse en de Duitse tekst van de nota’s luidt als volgt:

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Berlijn, 3 november 2021

BLN/PA/2021-022

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de administratieve overeenkomst in de vorm van een notawisseling d.d. 14 april en 13 juli 2004 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen en voorrechten aan de organisaties, Stichting Algemene Militaire Tehuizen (SAMT) en de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond „Pro Rege”, zoals gewijzigd middels een notawisseling d.d. 24 oktober 2012 en 24 januari 2013 naar aanleiding van de fusie van de voornoemde stichtingen op 1 januari 2010 in de nieuwe stichting „Home Base Support”, mede te delen dat de stichting „Home Base Support” op 24 december 2020 haar naam statutair heeft gewijzigd in „ECHOS Homes”.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland voor te stellen een overeenkomst tot wijziging van de administratieve overeenkomst te sluiten die zal luiden als volgt:

  • 1. Nummer 1 van de administratieve overeenkomst van 14 april 2004 en 13 juli 2004 als bedoeld in artikel 71, vierde lid, van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag luidt als volgt: „De Nederlandse organisatie „ECHOS Homes”, die zich tot doel stelt de wereldbeschouwelijke, maatschappelijke en sociale belangen van de leden van de Nederlandse strijdkrachten en hun civiele gevolg alsmede hun familieleden te behartigen, geniet dezelfde behandeling als de organisaties die in de derde alinea van het op artikel 71 van Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag betrekking hebbende gedeelte van het Protocol van Ondertekening bij de Aanvullende Overeenkomst zijn genoemd.”

  • 2. Deze overeenkomst geldt met terugwerkende kracht vanaf 24 december 2020.

  • 3. Deze overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Indien de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland met de onder 1 t/m 3 genoemde voorstellen van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden instemt, zullen deze nota en de antwoordnota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de instemming van de Regering van de Bondsrepubliek wordt betuigd, een overeenkomst vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, die op de datum van de antwoordnota in werking treedt.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland opnieuw haar bijzondere hoogachting te betuigen.

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Referat 503


Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Berlijn, 25 november 2021

503-554.60 NLD

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst van de verbale nota Nr. BLN/PA/2021-022 van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden van 3 november 2022 te bevestigen. Deze verbale nota luidt als volgt:

(Zoals in Nr. I)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden mede te delen dat de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland instemt met de voorstellen van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dienovereenkomstig vormen de verbale nota van 3 november 2021 van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en deze antwoordnota een overeenkomst tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze overeenkomst gaat op de datum van deze verbale nota in.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw haar bijzondere hoogachting te betuigen.

Aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Berlijn


Nr. I

BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE

Berlin, 3. November 2021

BLN/PA/2021-022

Die Botschaft des Königreichs der Niederlande beehrt sich, dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf das Verwaltungsabkommen in der Form des Notenwechsels vom 14. April 2004 und 13. Juli 2004 zwischen der Regierung des Königreichs der Niederlande und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an die Organisationen »Stichting Algemene Militaire Tehuizen (SAMT)« und »Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege« in der durch den Notenwechsel vom 24. Oktober 2012 und 24. Januar 2013 anlässlich des Zusammenschlusses der vorgenannten Organisationen zu der neuen Stiftung »Home Base Support« am 1. Januar 2010 geänderten Fassung mitzuteilen, dass die Stiftung »Home Base Support« ihren Namen am 24. Dezember 2020 satzungsgemäß in »ECHOS Homes« geändert hat.

Die Botschaft des Königreichs der Niederlande beehrt sich, dem Auswärtigen Amt den Abschluss einer Vereinbarung zur Änderung des Verwaltungsabkommens vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

  • 1. Nummer 1 des Verwaltungsabkommens vom 14. April 2004 und 13. Juli 2004 nach Artikel 71 Absatz 4 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut erhält folgende Fassung: »Die niederländische Organisation »ECHOS Homes«, die sich die Wahrung der weltanschaulichen, gesellschaftlichen und sozialen Interessen der Mitglieder der niederländischen Truppe und ihres zivilen Gefolges sowie der Angehörigen zum Ziel gesetzt hat, wird dieselbe Behandlung gewährt wie den Organisationen, die in Absatz 3 des sich auf Artikel 71 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut beziehenden Abschnittes des Unterzeichnungsprotokolls zum Zusatzabkommen aufgeführt sind.«

  • 2. Diese Vereinbarung gilt rückwirkend zum 24. Dezember 2020.

  • 3. Diese Vereinbarung wird in niederländischer und deutscher Sprache geschlossen, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1–3 gemachten Vorschlägen der Regierung des Königreichs der Niederlande einverstanden erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amtes eine Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs der Niederlande und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland bilden, die mit dem Datum der Antwortnote in Kraft tritt.

Die Botschaft des Königreichs der Niederlande benutzt diesen Anlass, das Auswärtige Amt erneut ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

An das Auswärtiges Amt

Referat 503

Berlin


Nr. II

AUSWÄRTIGES AMT

Berlin, 25. November 2021

503-554.60 NLD

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Verbalnote Nr. BLN/PA/2021-022 der Botschaft des Königreichs der Niederlande vom 3. November 2021 zu bestätigen, die wie folgt lautet:

(Wie in Nr. I)

Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft des Königreichs der Niederlande mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorschlägen der Regierung des Königreichs der Niederlande einverstanden erklärt.

Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft des Königreichs der Niederlande vom 3. November 2021 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande, die mit dem Datum dieser Verbalnote in Kraft tritt.

Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlass, die Botschaft des Königreichs der Niederlande erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

An die Botschaft des Königreichs der Niederlande

Berlin


D. PARLEMENT

Het in de nota’s vervatte uitvoeringsverdrag van 25 november 2021 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de nota’s vervatte uitvoeringsverdrag zijn ingevolge het gestelde in de voorlaatste alinea van nota’s Nr. I en II op 25 november 2021 in werking getreden, met terugwerkende kracht vanaf 24 december 2020.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de nota’s vervatte uitvoeringsverdrag, evenals de notawisseling van 13 juli 2004 houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de zevende december 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. KNAPEN

Naar boven