Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 74Verdrag

28 (2003) Nr. 5

A. TITEL

WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging;

Genève, 21 mei 2003

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010032 en 012149 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 2014, 155 dienen in de vertaling van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van 12 november 2012 de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel c, dienen in de eerste regel de woorden „controleert en int elke Partij,” aan het begin van het onderdeel te worden ingevoegd. In de tweede regel van datzelfde onderdeel dienen de woorden „controleren en innen en overwegen” te worden vervangen door „en overweegt elke Partij”. In de derde regel van datzelfde onderdeel dienen de woorden „deze te gebruiken” te worden ingevoegd na de woorden „te handhaven of”.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel d, dienen in de eerste regel de woorden „neemt elke Partij” aan het begin van het onderdeel te worden ingevoegd en dient het woord „nemen” te worden geschrapt.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel e, dienen in de eerste regel de woorden „neemt elke Partij” aan het begin van het onderdeel te worden ingevoegd en dient het woord „nemen” te worden geschrapt.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel f, dienen in de eerste regel de woorden „stelt elke Partij,” aan het begin van het onderdeel te worden ingevoegd, dient een komma te worden ingevoegd na de woorden „in voorkomend geval” en dient het woord „vaststellen” te worden vervangen door „vast”.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel g, dienen in de eerste regel de woorden „verplicht elke Partij” aan het begin van het onderdeel te worden ingevoegd en dient het woord „verplichten” te worden geschrapt.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel h, dienen in de eerste regel de woorden „verplicht elke Partij” aan het begin van het onderdeel te worden ingevoegd en dient het woord „verplichten” te worden geschrapt.

Op blz. 50, in artikel 6, derde lid, onderdeel i, dient in de eerste regel het woord „waarborgen” te worden vervangen door „waarborgt elke Partij”.

D. PARLEMENT

De uitdrukkelijke goedkeuring van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van 12 november 2012 door de Staten-Generaal is verleend op 8 april 2020.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35356.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van 12 november 2012 zijn ingevolge artikel 45, eerste lid, op 25 september 2018 in werking getreden.

Het Protocol zal ingevolge artikel 45, tweede lid, op 1 oktober 2020 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de derde augustus 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK