Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 64Verdrag

49 (1989) Nr. 13

A. TITEL

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (met Bijlagen);

Bazel, 22 maart 1989

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 003765 en 013735 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 1990, 12 (blz. 104–105) en Trb. 1993, 72 (blz. 3) dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Artikel 18, derde lid, eerste zin, dient te luiden: „Het voorstellen, het aannemen en het in werking treden van wijzigingen op bijlagen bij dit Verdrag of bij enig protocol zijn onderworpen aan dezelfde procedure als die voor het voorstellen, het aannemen en het in werking treden van bijlagen bij het Verdrag of bijlagen bij een protocol.”.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de op 10 mei 2019 bij Besluit BC-14/12 aangenomen wijzigingen van de Bijlagen II, VIII en IX bij het Verdrag (Trb. 2020, 15), zijn ingevolge artikel 18, tweede lid, onderdeel c, en het derde lid, van het Verdrag voor alle partijen die de wijzigingen hebben aanvaard, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, op 24 maart 2020 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van 10 mei 2019, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de dertigste juni 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK