Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 25Verdrag

48 (1996) Nr. 11

A. TITEL

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (met Bijlagen en Aanhangsels);

Straatsburg, 9 september 1996

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007367, 013445, 013553 en 013750 en in de Verdragenbank.

B. TEKST1)

Op 15 december 2017 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 14, artikel 19 en artikel 22 van het Verdrag, Besluit CDNI 2017-II-1 aangenomen. Het Besluit bevat een correctie van de Nederlandse tekst van artikel 5.01 van de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag en een correctie van de voetnoot bij Aanhangsel IV (Losverklaring (Tankvaart) bij de Uitvoeringsregeling van het Verdrag. De Nederlandse tekst1) van Besluit CDNI 2017-II-1 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2017-II-1
Correctie van fouten in artikel 5.01 en 7.04, derde lid, alsmede in de gewijzigde Aanhangsels III en IV van de Uitvoeringsregeling

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

op grond van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en in het bijzonder artikel 14 en 19 van het Verdrag,

op grond van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en in het bijzonder artikel 22, dat bepaalt dat elke taalversie gelijkelijk authentiek is,

overwegende dat voor een correctie toepassing van het Verdrag door alle Verdragsluitende Partijen uniforme en coherente taalversies nodig zijn,

stemt in met de correcties in artikel 5.01 en 7.04, derde lid, alsmede met de correcties in de Aanhangsels III en IV zoals weergegeven in de bijlage.

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2018.

Bijlage

Bijlage CDNI 2017-II-1
Correcties in artikel 5.01 en 7.04, derde lid, alsmede in de gewijzigde Aanhangsels III en IV van de Uitvoeringsregeling

 • 1. [Red: de correcties in de Franse versie van het Verdrag zijn niet opgenomen]

 • 2. [Red: de correcties in de Duitse versie van het Verdrag zijn niet opgenomen]

 • 3. De Nederlandse versie van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd:

  • a. In Deel B van de Uitvoeringsregeling wordt artikel 5.01, derde lid, onderdeel c als volgt gecorrigeerd:

   • „a. „eenheidstransporten”: transporten waarbij tijdens opeenvolgende reizen in het laadruim of de ladingtank van het schip aantoonbaar dezelfde lading of andere lading, waarvan het transport geen voorafgaand reiniging van het laadruim of de ladingtank vereist, wordt vervoerd;

   • aa. „verenigbare transporten”: transporten waarbij tijdens opeenvolgende reizen in het laadruim of de ladingtank van het schip aantoonbaar een lading, waarvan het transport geen voorafgaand wassen van het laadruim of de ladingtank vereist, wordt vervoerd;”

  • b. In Aanhangsel IV Losverklaring (Tankvaart) wordt de voetnoot „**” als volgt gewijzigd:

   • „** Afvalstoffenclassificatie overeenkomstig Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad”


Op 13 december 2018 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 10, artikel 14 en artikel 19 van het Verdrag, Besluit CDNI 2018-II-4 aangenomen tot wijziging van Aanhangsel I (Model voor het olie-afgifteboekje) behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag. De Nederlandse tekst1) van Besluit CDNI 2018-II-4 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2018-II-4
Wijzigingen van Aanhangsel I behorende bij de Uitvoeringsregeling behorende bij het Verdrag (model voor het olie-afgifteboekje)

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name de artikelen 10, 14 en 19 van dit Verdrag,

overwegende dat een uniforme regelgeving toegepast moet worden teneinde de rechtszekerheid te waarborgen,

op voorstel van haar werkgroep,

neemt Aanhangsel I behorende bij de Uitvoeringsregeling zoals opgevoerd in de bijlage aan. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2019.

De reeds gedrukte olie-afgifteboekjes kunnen verder worden gebruikt tot de voorraden zijn uitgeput.

Bijlage

Bijlage CDNI 2018-II-4
Wijzigingen van Aanhangsel I behorende bij de Uitvoeringsregeling behorende bij het Verdrag (model voor het olie-afgifteboekje)

Het model van Aanhangsel I behorende bij de Uitvoeringsregeling (model voor het olie-afgifteboekje) wordt als volgt gewijzigd:


Op 13 december 2018 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 14 en artikel 19 van het Verdrag, Besluit CDNI 2018-II-5 aangenomen. Het Besluit bevat een correctie van een inconsistentie in artikel 6.01 van de Uitvoeringsregeling van de Nederlandse tekst van Besluit CDNI 2017-I-4 van 22 juni 2017. De Nederlandse tekst1) van Besluit CDNI 2018-II-5 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2018-II-5
Correctie van een inconsistentie in artikel 6.01 van de Uitvoeringsregeling in Besluit CDNI 2017-I-4

Bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name artikelen 14 en 19 van dit Verdrag,

neemt de correctie van artikel 6.01 van de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag zoals opgevoerd in Besluit CDNI 2017-I-4 aan.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 6.01 van de Uitvoeringsregeling van het CDNI zoals opgevoerd in Besluit CDNI 2017-I-4 wordt als volgt gecorrigeerd:

 • 1. Vóór het vierde lid wordt het nieuwe vierde lid als volgt opnieuw ingevoegd:

  • „4. De bevoegde nationale autoriteit beoordeelt de geoorloofdheid van de lozing of inbrenging van afval van de lading van stoffen die niet zijn vermeld in de Stoffenlijst opgenomen in Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling en stelt een voorlopige lozingsstandaard vast.

   De Conferentie der Verdragsluitende Partijen toetst dit voorstel en gaat eventueel over tot uitbreiding van de Stoffenlijst.”

 • 2. Het huidige vierde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.


D. PARLEMENT

Het Besluit CDNI 2017-II-1 van 15 december 2017, de wijzigingen van Aanhangsel I bij de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2018-II-4 van 13 december 2018 en Besluit CDNI 2018-II-5 van 13 december 2018 behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het Besluit CDNI 2017-II-1 van 15 december 2017 met een correctie van de Nederlandse tekst van artikel 5.01 van de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag en een correctie van de voetnoot bij Aanhangsel IV (Losverklaring (Tankvaart) bij de Uitvoeringsregeling van het Verdrag, is op 1 januari 2018 in werking getreden.

De wijzigingen van Aanhangsel I behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2018-II-4 van 13 december 2018, zijn ingevolge artikel 19, vijfde lid, van het Verdrag op 1 december 2019 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden het Besluit CDNI 2017-II-1 en de wijzigingen van Aanhangsel I bij de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2018-II-4, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

Het Besluit CDNI 2018-II-5 van 13 december 2018 met een correctie van een inconsistentie in artikel 6.01 van de Uitvoeringsregeling van de Nederlandse tekst van Besluit CDNI 2017-I-4 van 22 juni 2017 zal op dezelfde datum in werking treden als Besluit CDNI 2017-I-4 van 22 juni 2017.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal Besluit CDNI 2018-II-5, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat Besluit CDNI 2017-II-1 van 15 december 2017 en de wijzigingen van Aanhangsel I bij de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2018-II-4 van 13 december 2018, zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de zesde maart 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
1)

De Duitse en de Franse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
1)

De Duitse en de Franse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
1)

De Duitse en de Franse tekst zijn niet opgenomen.