Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 21Verdrag

51 (1976) Nr. 6

A. TITEL

Overeenkomst tot instelling van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (met Bijlagen);

Rome, 13 juni 1976

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 001759, 013727 en 013736 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 13 februari 2018 is te Rome een wijziging van de Overeenkomst tot stand gekomen door middel van Resolutie 201/XLI. De Engelse tekst1) van de Resolutie luidt als volgt:

Resolution 201/XLI
Amendment to the Agreement Establishing IFAD

The Governing Council of IFAD,

Having considered the Report on the Eleventh Replenishment of IFAD's Resources, which sets forth the recommendations of the Consultation on the Eleventh Replenishment of IFAD's Resources, including as regards concessional partner loans and borrowing and market activities of the Fund;

Having further considered the Concessional Partner Loan Framework, as approved by the Executive Board during its tenth special session held in October 2017;

Having noted the proposal, made pursuant to article 12 of the Agreement Establishing IFAD, for amendment of the Agreement Establishing IFAD;

Noting the Executive Board's report (EB 2017/122/R.35) and recommendation to the Governing Council submitted in accordance with article 12 of the Agreement Establishing IFAD; and

Acting in accordance with article 12 of the Agreement Establishing IFAD;

Hereby decides:

 • 1. Article 4, section 5 of the Agreement Establishing IFAD is hereby amended to read as follows:

Section 5 – Conditions Governing Contributions

 • a) Contributions shall be made without restriction as to use and shall be refunded to contributing Members only in accordance with section 4 of article 9.

 • b) Contributions shall be made in freely convertible currencies.

 • c) Contributions to the Fund shall be made in cash or, to the extent that any part of such contributions is not needed immediately by the Fund in its operations, such part may be paid in the form of nonnegotiable, irrevocable, non-interest-bearing promissory notes or obligations payable on demand. In order to finance its operations, the Fund shall draw down all contributions (regardless of the form in which they are made) as follows:

  • (i) contributions shall be drawn down on a pro rata basis over reasonable periods of time as determined by the Executive Board;

  • (ii) where a contribution is paid partly in cash, the part so paid shall be drawn down, in accordance with paragraph (i), before the rest of the contribution. Except to the extent that the part paid in cash is thus drawn down, it may be deposited or invested by the Fund to produce income to help defray its administrative and other expenditures;

  • (iii) all initial contributions, as well as any increases in them, shall be drawn down before any additional contributions are drawn down. The same rule shall apply to further additional contributions.

 • d) Notwithstanding subsection (c) above, contributions to the Fund may also be made in the form of the grant element of a concessional partner loan; for this purpose, a “concessional partner loan” shall mean a loan provided by a Member or one of its state-supported institutions, which includes a grant element for the benefit of the Fund and is otherwise consistent with the Concessional Partner Loan Framework approved by the Executive Board; and “state-supported institution” shall mean any state-owned or state-controlled enterprise and development finance institution of a Member, with the exception of multilateral institutions.

This resolution and the amendment contained therein shall enter into force and effect on the date of its adoption by the Governing Council.


Op 14 februari 2019 zijn te Rome wijzigingen van de Overeenkomst tot stand gekomen door middel van Resolutie 208/XLII. De Engelse tekst2) van de Resolutie luidt als volgt:

Resolution 208/XLII
Amendment to the Agreement Establishing IFAD

The Governing Council of IFAD,

Having considered the Executive Board’s report EB 2018/125/R.13, Proposed Amendments to the Basic Legal Texts of IFAD to Facilitate the Fund’s Engagement with the Private Sector;

Having noted the proposal, made pursuant to article 12 of the Agreement Establishing IFAD, for amendment of the Agreement Establishing IFAD;

Noting the Executive Board's report and recommendation to the Governing Council submitted in accordance with article 12 of the Agreement Establishing IFAD;

Acting in accordance with article 12 of the Agreement Establishing IFAD;

Adopts the amendments to the Agreement Establishing IFAD, as below, which shall enter into force and effect on the date of the approval by the Executive Board of the revised IFAD Private Sector Strategy:

 • 1. Article 7, section 1(b) is hereby amended to read as follows:

  Financing by the Fund shall be provided only for the benefit of developing States that are Members of the Fund. Such financing may be provided directly to developing Member States or through intergovernmental organizations in which such Members participate or to, or through, private sector organizations and enterprises. In the case of a loan to an intergovernmental organization, the Fund may require suitable governmental or other guarantees.

 • 2. Article 7, section 2(a) is hereby amended to read as follows:

  Financing by the Fund may take the form of loans, grants, a debt sustainability mechanism, equity or other means, which shall be provided on such terms as the Fund deems appropriate, having regard for the economic situation and prospects of the Member and the nature and requirements of the activity concerned. The Fund may also provide additional financing for the design and implementation of projects and programmes, financed by the Fund through loans, grants, debt sustainability mechanisms, equity or other means, as the Executive Board shall decide.

 • 3. Article 7, section 2(f) is hereby amended to read as follows:

  The loan agreement, or other agreements, as may be relevant, shall be concluded in each case by the Fund and the recipient which shall be responsible for the execution of the project or programme concerned.


C. VERTALING

De vertaling van de wijziging van 13 februari 2018 luidt als volgt:

Resolutie 201/XLI
Wijziging van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD

De Raad van Bestuur van IFAD,

Overwegende het Verslag over de elfde middelenaanvulling van IFAD, waarin de aanbevelingen van de consultatie over de elfde middelenaanvulling van IFAD zijn opgenomen, waaronder inzake concessionele partnerleningen en leen- en marktactiviteiten van het Fonds;

Verder overwegende het Kader voor concessionele partnerleningen, zoals goedgekeurd door het College van Bewindvoerders tijdens haar tiende bijzondere zitting in oktober 2017;

Gelet hebbend op het voorstel, gedaan overeenkomstig artikel 12 van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD, tot wijziging van de Overeenkomst tot instelling van IFAD;

Gelet op het verslag van het College van Bewindvoerders (EB 2017/122/R.35) en zijn aanbeveling aan de Raad van Bestuur, ingediend in overeenstemming met artikel 12 van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD; en

Handelend in overeenstemming met artikel 12 van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD;

Besluit hierbij:

 • 1. Artikel 4, vijfde lid van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD wordt hierbij als volgt gewijzigd:

Vijfde lid – Voorwaarden betreffende bijdragen

 • a. De bijdragen worden verstrekt zonder beperkingen ten aanzien van het gebruik en worden alleen aan de bijdragende Leden terugbetaald overeenkomstig artikel 9, vierde lid.

 • b. De bijdragen worden verstrekt in vrij inwisselbare valuta.

 • c. De bijdragen aan het Fonds worden verstrekt in contant geld, of, voor zover het Fonds een deel van een zodanige bijdrage niet onmiddellijk nodig heeft voor zijn verrichtingen, in niet-overdraagbare, onherroepbare, niet-rentedragende promessen of schuldbewijzen die op aanvraag aflosbaar zijn. Voor de financiering van zijn verrichtingen wendt het Fonds alle bijdragen (ongeacht de vorm waarin zij zijn verstrekt) aan op de volgende wijze:

  • i. de bijdragen worden naar rato aangewend over door het College van Bewindvoerders redelijk geachte tijdvakken;

  • ii. wanneer een bijdrage gedeeltelijk in contant geld wordt betaald, wordt het aldus betaalde bedrag overeenkomstig het bepaalde in (i) aangewend vóór het restant van de bijdrage. Behalve voor zover het in contant geld betaalde gedeelte aldus wordt aangewend, kan het door het Fonds worden gedeponeerd of belegd om inkomen te produceren ter bestrijding van zijn administratieve en andere uitgaven;

  • iii. alle oorspronkelijke bijdragen, alsmede verhogingen daarvan, worden aangewend voordat de aanvullende bijdragen worden aangewend. Dezelfde regel is van toepassing op toekomstige aanvullende bijdragen.

 • d. Onverminderd letter (c) kunnen bijdragen aan het Fonds ook worden verstrekt in de vorm van een schenkingselement van een concessionele partnerlening; voor dit doel wordt onder „concessionele partnerlening” verstaan een lening die wordt verstrekt door een Lid of een van zijn door de staat gesteunde instellingen, die een schenkingselement ten behoeve van het Fonds omvat en anderszins in overeenstemming is met het door het College van Bewindvoerders goedgekeurde kader voor concessionele partnerleningen; en wordt onder „door de staat gesteunde instelling” verstaan een onderneming en instelling voor ontwikkelingsfinanciering die eigendom is van of wordt beheerst door de Staat van een Lid, met uitzondering van multilaterale instellingen.

Deze resolutie en de hierin vervatte wijziging treden in werking en worden van toepassing op de datum van aanneming door de Raad van Bestuur.


De vertaling van de wijzigingen van 14 februari 2019 luidt als volgt:

Resolutie 208/XLII
Wijziging van de Overeenkomst tot instelling van IFAD

De Raad van Bestuur van IFAD,

Overwegende het verslag van het College van Bewindvoerders EB 2018/125/R.13, voorgestelde wijzigingen van de juridische basisteksten van IFAD ter vergemakkelijking van de relatie van het fonds met de private sector;

Gelet hebbend op het voorstel, gedaan overeenkomstig artikel 12 van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD, tot wijziging van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD;

Gelet op het verslag van het College van Bewindvoerders en zijn aanbeveling aan de Raad van Bestuur, ingediend in overeenstemming met artikel 12 van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD;

Handelend in overeenstemming met artikel 12 van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD;

Neemt de wijzigingen van de Overeenkomst tot instelling van het IFAD, zoals hieronder beschreven, aan, welke in werking treden en van toepassing worden op de datum van goedkeuring door het College van Bewindvoerders van de herziene IFAD-strategie voor de private sector;

 • 1. Artikel 7, eerste lid, letter (b), wordt hierbij als volgt gewijzigd:

  Er worden door het Fonds alleen financiële middelen verstrekt ten behoeve van Lidstaten in ontwikkeling. Dergelijke financiële middelen kunnen rechtstreeks aan Lidstaten in ontwikkeling worden verstrekt of via intergouvernementele organisaties waarin zulke Leden deelnemen of aan, of via, organisaties en ondernemingen in de private sector. In het geval van een lening aan een intergouvernementele organisatie kan het Fonds passende gouvernementele of andere waarborgen eisen.

 • 2. Artikel 7, tweede lid, letter (a), wordt hierbij als volgt gewijzigd:

  Financiering door het Fonds kan geschieden in de vorm van leningen, schenkingen, een mechanisme ten behoeve van houdbare schulden, eigen vermogen of andere middelen, die worden verstrekt op door het Fonds passend geachte voorwaarden, rekening houdend met de economische situatie en vooruitzichten van het Lid en met de aard en behoeften van de betrokken activiteit. Het Fonds kan tevens, door middel van een besluit van het College van Bewindvoerders, aanvullende financiële middelen verstrekken voor de opzet en uitvoering van projecten en programma's, gefinancierd door het Fonds via leningen, schenkingen, een mechanisme ten behoeve van houdbare schulden, eigen vermogen of andere middelen.

 • 3. Artikel 7, tweede lid, letter (f), wordt hierbij als volgt gewijzigd:

  De leningsovereenkomst, of andere overeenkomsten waar relevant, worden per geval gesloten door het Fonds en de ontvangende partij, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het betrokken project of programma.


G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 13 februari 2018 zijn ingevolge artikel 12, paragraaf a, lid ii, van de Overeenkomst en ingevolge Resolutie 201/XLI op 13 februari 2018 in werking getreden.

De wijzigingen van 14 februari 2019 zijn ingevolge artikel 12, paragraaf a, lid ii, van de Overeenkomst en ingevolge Resolutie 208/XLII op 10 september 2019 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van de Overeenkomst, evenals de Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel) en Aruba.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van de Overeenkomst van 13 februari 2018 en 14 februari 2019 zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) en Aruba op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de zesentwintigste februari 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Franse en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

De Arabische, de Franse en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.