Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 116Verdrag

45 (2000) Nr. 15

A. TITEL

Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (met Bijlagen);

Genève, 26 mei 2000

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 009297 en 013785 in de Verdragenbank.

B. TEKST1)

Het Administratief Comité heeft tijdens zijn 24e zitting op 31 januari 2020 overeenkomstig de procedure van artikel 20, vierde lid, van het Verdrag wijzigingen aangenomen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften.

D. PARLEMENT

De op 31 januari 2020 aangenomen wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De op 31 januari 2020 aangenomen wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften zullen ingevolge artikel 20, vijfde lid, van het Verdrag, op 1 januari 2021 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de zesde november 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De teksten van de wijzigingen van 31 januari 2020 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens is de Engelse tekst van de wijzigingen te raadplegen op http://www.unece.org/trans/main/dgdb/adn/adn_rep.html