35 (2016) Nr. 3

A. TITEL

Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving;

Parijs, 24 november 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013370 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 2017, 194 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Op bladzijde 3, in artikel 3, derde lid, eerste regel van de bladzijde, dient de dubbele komma na de woorden „derde lid, onderdeel a” te worden vervangen door een enkele komma.

Op bladzijde 7, in artikel 7, derde lid, eerste regel, dient na de woorden „vijftiende lid, onderdeel a” een komma te worden ingevoegd.

Op bladzijde 13, in artikel 10, zesde lid, zesde regel, dienen de woorden „de de” te worden vervangen door het woord „de”.

Op bladzijde 16, in artikel 13, zevende lid, vierde regel, dient na de woorden „elke dergelijke bepaling” een punt te worden ingevoegd.

Op bladzijde 18, in artikel 16, vijfde lid, onderdeel b, eerste regel, dient na de woorden „bepalen dat het” het woord „in” te worden ingevoegd.

Op bladzijde 31, in artikel 35, lid 1, onder b, eerste regel van de bladzijde, dient „Verdragvoor” te worden vervangen door de woorden „Verdrag voor”.

D. PARLEMENT

Het Verdrag is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Rijkswet van 6 maart 2019 (Stb. 2019, 113).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34853 (R2096).

G. INWERKINGTREDING

Het Verdrag zal ingevolge artikel 34, tweede lid, op 1 juli 2019 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) en Curaçao gelden.

Wanneer de bepalingen van het Verdrag van toepassing worden met betrekking tot een gedekt belastingverdrag is beschreven in de artikelen 35 en 36 van het Verdrag.

Uitgegeven de negentiende april 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven