Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 4

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:0011 (2010) Nr. 3

A. TITEL

Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; (met Gemeenschappelijke verklaring en Slotakte)

Brussel, 10 mei 2010

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 012409 en 013627 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 21 juni 2017 is te Brussel een Protocol tot stand gekomen bij de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. De Nederlandse tekst1) van het Protocol luidt als volgt:


Protocol bij de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna „de lidstaten” genoemd, en

de Europese Unie, hierna „de Unie”, genoemd,

enerzijds, en

de Republiek Korea

anderzijds,

hierna „de overeenkomstsluitende partijen“ genoemd,

Overwegende hetgeen volgt:

Op 10 mei 2010 is in Brussel de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, hierna „de overeenkomst’’ genoemd, ondertekend,

Op 9 december 2011 is in Brussel het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd, ondertekend,

De Republiek Kroatië moet tot de overeenkomst toetreden door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie namens de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Kroatië treedt toe als partij bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds.

Artikel 2

Tijdig na de parafering van dit protocol zal de Unie de Kroatische taalversie van de overeenkomst aan haar lidstaten en de Republiek Korea doen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol, wordt de in de eerste zin van dit artikel bedoelde taalversie authentiek onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke versie van de overeenkomst.

Artikel 3

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

  • 1. Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daarvoor vereiste procedures.

  • 2. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op datum waarop alle overeenkomstsluitende partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daarvoor vereiste procedures.

  • 3. Onder voorbehoud van sluiting op een latere datum, en in afwachting van zijn inwerkingtreding, wordt het protocol voorlopig toegepast met ingang van de datum van de ondertekening ervan.

Artikel 5

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse taal, en in de Koreaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.


D. PARLEMENT

Het Protocol van 21 juni 2017 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, juncto artikel 2 van de Rijkswet van 18 april 2013 (Stb. 2013, 147), niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Het Protocol van 21 juni 2017 is ingevolge artikel 4, derde lid, van het Protocol vanaf 21 juni 2017 voorlopig toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gold de voorlopige toepassing voor Nederland (het Europese deel).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 4, tweede lid, van het Protocol op 1 augustus 2018 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de elfde januari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Koreaanse tekst zijn niet opgenomen. Het Protocol is tevens gepubliceerd in PbEU 2018, L 161, blz. 3-6. Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl