Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 28Verdrag

5 (2005) Nr. 23

A. TITEL

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (met Protocol en Uitvoeringsreglement);

’s-Gravenhage, 25 februari 2005

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013357 en 010313 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2018, 35 dienen in de Nederlandse tekst correcties te worden aangebracht.

Op blz. 4, in artikel 2.2ter, vierde lid, eerste regel, dient ,,nietig verklaard” te worden vervangen door ,,nietigverklaard”.

Op blz. 7, in artikel 2.16bis, eerste lid, tweede regel, dient ,,vijfjaar” te worden vervangen door ,,vijf jaar”.

Op blz. 8, in artikel 2.16bis, tweede lid, tweede regel, dient ,,liet” te worden vervangen door ,,het”.

Op blz. 8, in artikel 2.20, derde lid, onder f, eerste regel, dient ,,2006/1 14/EG” te worden vervangen door ,,2006/114/EG”.

Op blz. 11 dient ,,Artikel 2.23 quater” te worden vervangen door ,,Artikel 2.23quater”.

Op blz. 14, in artikel 2.30quinquies, eerste lid, vierde regel, dient ,,2.23 bis” te worden vervangen door ,,2.23bis”.

Op blz. 19, in artikel 2.35nonies, onder b, derde regel, dient ,,versnelde” te worden vervangen door ,,vermelde”.

Op blz. 20 dient ,,VY” te worden vervangen door ,,YY”.

In Trb. 2018, 35 dienen in de Franse tekst correcties te worden aangebracht.

Op blz. 21, in de titel, dient ,,propriéte” te worden vervangen door ,,propriété” , dient ,,directive” te worden vervangen door ,,Directive” en in de tweede alinea van de preambule, derde regel, dient ,,Etats” te worden vervangen door ,,États”.

Op blz. 22 bovenaan dient ,,Article 1” te worden vervangen door ,,Article I”.

Op blz. 22, onder H, dient ,,1’ article” te worden vervangen door ,,l’article”.

Op blz. 23, in artikel 2.2bis, tweede lid, dient ,,mille” te worden vervangen door ,,nulle”.

Op blz. 24, in artikel 2.5, eerste lid, tweede regel, dient ,,li” te worden vervangen door ,,Il”.

Op blz. 25, in artikel 2.9, vierde lid, eerste regel, dient ,,à” te worden ingevoegd na ,,fixéee”.

Op blz. 26, in artikel 2.9, zesde lid, tweede regel, dient ,,on” te worden vervangen door ,,ou” en dient ,,li” te worden vervangen door ,,Il”.

Op blz. 26, in artikel 2.11, onder R, onder c, dient ,,mat” te worden vervangen door ,,mot”. Op blz. 26, in artikel 2.14, eerste lid, eerste regel, dient ,,mais” te worden vervangen door ,,mois”.

Op blz. 27, in artikel 2.14, derde lid, derde regel, dient ,,au” te worden vervangen door ,,ou”.

Op blz. 27, in artikel 2.16, tweede lid, onder b, tweede regel, dient ,,jusqu’â” te worden vervangen door ,,jusqu’à”, onder c, ii), dient ,,à” te worden ingevoegd na ,,conformément” en in het vierde lid, eerste en tweede regel, dient ,,L’opposition” te worden vervangen door ,,l’opposition”.

Op blz. 28, in de titel van artikel 2.16bis dient ,,commune” te worden vervangen door ,,comme” en in het eerste lid, derde regel, dient ,,L’article” te worden vervangen door ,,l’article”.

Op blz. 28, in artikel 2.20, eerste lid, dient ,,à" te worden ingevoegd na ,,confère”.

Op blz. 29, in artikel 2.20ter, eerste lid, tweede regel, dient ,,1’ autorisation” te worden vervangen door ,,l’autorisation”.

Op blz. 30, onder Z, onder c, tweede regel, dient ,,remplacé” te worden vervangen door ,,remplacés”.

Op blz. 30, in artikel 2.23, eerste lid, onder b, dient in de eerste regel, ,,à” te worden ingevoegd na ,,rapportent” en in de tweede regel, dient ,,l’epoque” te worden vervangen door ,,l’époque” en aan het begin van de op een na laatste regel van het eerste lid, dient ,,Pour” te worden vervangen door ,,pour”.

Op blz. 30, in artikel 2.23bis, eerste lid, eerste regel, dient ,,au” te worden vervangen door ,,ans”.

Op blz. 31, in artikel 2.23ter, tweede regel, dient ,,1article” te worden vervangen door ,,l’article” en in de derde regel, ,,A” te worden vervangen door ,,À”.

Op blz. 31 dient ,,Article 2.23 quater” te worden vervangen door ,,Article 2.23quater”.

Op blz. 32, in artikel 2.27, derde lid, tweede regel, dient ,,à” te worden ingevoegd na ,,visée”, in het vierde lid, tweede regel, dient ,,1” te worden vervangen door ,,1er” en in het vijfde lid, tweede regel, dient ,,i.” te worden vervangen door ,,à”.

Op blz. 32, in artikel 2.30bis, eerste lid, onder b, iii) dient ,,à” te worden ingevoegd na ,,visé”.

Op blz. 33, in artikel 2.30ter, vierde lid, derde regel, dient ,,1” te worden vervangen door ,,1er”.

Op blz. 34, in artikel 2.30quinquies, tweede lid, eerste regel, dient ,,à” te worden ingevoegd na ,,ou”.

Op blz. 35, in artikel 2.31, tweede lid, onder a, dient ,,constatés” te worden vervangen door ,,constatées”.

Op blz. 36, in artikel 2.32, zesde lid, eerste regel, dient ,,qu’â” te worden vervangen door ,,qu’à” en onder UU, dient ,,ii” te worden vervangen door ,,il”.

Op blz. 37, in artikel 2.34bis, tweede lid, in de op een na laatste regel, dient ,,petit” te worden vervangen door ,,peut”.

Op blz. 38, in artikel 2.34septies, tweede lid, eerste regel, dient ,, à” te worden ingevoegd na ,,habilitées”.

Op blz. 39, in artikel 2.35sexies, derde lid, eerste regel, dient ,,qu’â” te worden vervangen door ,,qu’à”.

Op blz. 40, in artikel 4.8bis”, tweede lid, dient ,,à” te worden ingevoegd na ,,prévus”.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het op 11 december 2017 tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/24367 (Trb. 2018, 35) is door de Staten-Generaal verleend op 19 mei 2018.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34938.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 11 december 2017 zullen ingevolge artikel IV, vijfde lid, op 1 maart 2019 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de vijftiende februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK