Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 175Verdrag

50 (1974) Nr. 40

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (met Bijlage);

Londen, 1 november 1974

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002225, 013710, 013371, 013464, 013533 en 013595 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Resolutie MSC.456(101) van 14 juni 2019

Bij resolutie MSC.456(101) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 14 juni 2019 in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag wijzigingen aangenomen. De Engelse tekst1) van de Resolutie en de wijzigingen luidt als volgt:Resolution MSC.456(101)

(adopted on 14 June 2019)

Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

The Maritime Safety Committee,

Recalling article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling also article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (“the Convention“), concerning the amendment procedure applicable to the annex to the Convention, other than to the provisions of chapter I,

Having considered, at its 101st session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention,

 • 1 Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the Convention the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2 Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2023, unless, prior to that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified the Secretary-General of their objections to the amendments;

 • 3 Invites Contracting Governments to the Convention to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2024 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4 Requests the Secretary-General, for the purposes of article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the Convention;

 • 5 Requests also the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention.


Annex
Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

APPENDIX

CERTIFICATES

RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY

(FORM E)

 • 3 Details of navigational systems and equipment

  • 1 Item 8.1. is replaced by the following:

    

   Item

   Actual provision

   8.1

   Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator2 3

   .....

RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY

(FORM C)

 • 5 Details of navigational systems and equipment

  • 2 Item 8.1. is replaced by the following:

    

   Item

   Actual provision

   8.1

   Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator2 3

   .....

RECORD OF EQUIPMENT FOR PASSENGER SHIP SAFETY

(FORM P)

 • 5 Details of navigational systems and equipment

  • 3 Item 8.1. is replaced by the following:

    

   Item

   Actual provision

   8.1

   Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator3 4

   .....Codes1)

FSS Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.457(101) van 14 juni 2019.

IGF Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.458(101) van 14 juni 2019.

LSA Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.459(101) van 14 juni 2019.

IBC Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.460(101) van 14 juni 2019.

2011 ESP Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.461(101) van 14 juni 2019.

IMSBC Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.462(101) van 14 juni 2019.

C. VERTALING


Resolutie MSC.456(101)

(aangenomen op 14 juni 2019)

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

De Maritieme Veiligheidscommissie,

In herinnering brengend artikel 28(b) van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Tevens in herinnering brengend artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974 (“het Verdrag”), betreffende de wijzigingsprocedure die van toepassing is op de Bijlage bij het Verdrag, met uitzondering van de bepalingen van Hoofdstuk I,

Na bestudering, tijdens haar honderd eerste zitting, van wijzigingen van het Verdrag, voorgesteld en toegezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag,

 • 1. Neemt, overeenkomstig artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag, wijzigingen van het Verdrag aan, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie,

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag, dat genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2023, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag, dan wel de Verdragsluitende Regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt aan de Secretaris-Generaal,

 • 3. Nodigt de Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met paragraaf 2 hierboven, in werking treden op 1 januari 2024,

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, voor de toepassing van artikel VIII(b)(v) van het Verdrag, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag,

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag zijn.


Bijlage
Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

AANHANGSEL

CERTIFICATEN

UITRUSTINGSRAPPORT VOOR HET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

(FORMULIER E)

 • 3 Gegevens met betrekking tot navigatiesystemen en -apparatuur

  • 1 Item 8.1 wordt vervangen door:

    

   Item

   Aanwezig

   8.1

   Roer, schroef, stuwkracht, stampen en operationele modus indicator2 3

   .....

UITRUSTINGSRAPPORT VOOR HET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

(FORMULIER C)

 • 5 Gegevens met betrekking tot navigatiesystemen en -apparatuur

 • 2 Item 8.1 wordt vervangen door:

   

  Item

  Aanwezig

  8.1

  Roer, schroef, stuwkracht, stampen en operationele modus indicator2 3

  .....

UITRUSTINGSRAPPORT VOOR HET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR PASSAGIERSSCHEPEN

(FORMULIER P)

 • 5 Gegevens met betrekking tot navigatiesystemen en -apparatuur

  • 3 Item 8.1 wordt vervangen door:

    

   Item

   Aanwezig

   8.1

   Roer, schroef, stuwkracht, stampen en operationele modus indicator3 4

   .....


D. PARLEMENT

Resolutie MSC.456(101) van 14 juni 2019

De wijzigingen van 14 juni 2019 behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Codes

De in rubriek B genoemde codes en wijzigingen daarvan behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MSC.456(101) van 14 juni 2019

De wijzigingen van 14 juni 2019 zullen ingevolge artikel VIII(b)(vii)(2) juncto artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2024 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2023 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie ervan in kennis stellen, dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen.

Resolutie MSC.404(96) van 19 mei 2016

De wijzigingen van 19 mei 2016 zullen ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2020 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Resolutie MSC.409(97) van 25 november 2016

De wijzigingen van 25 november 2016 zullen ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2020 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Resolutie MSC.421(98) van 15 juni 2017

De wijzigingen van 15 juni 2017 zullen ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2020 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Resolutie MSC.436(99) van 24 mei 2018

De wijzigingen van 24 mei 2018 zullen ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2020 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Codes

FSS Code

Resolutie MSC.457(101) van 14 juni 2019, waarbij de FSS Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2024 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2023 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

IGF Code

Resolutie MSC.458(101) van 14 juni 2019, waarbij de IGF Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2024 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2023 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

LSA Code

Resolutie MSC.459(101) van 14 juni 2019, waarbij de LSA Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2024 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2023 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

IBC Code

Resolutie MSC.460(101) van 14 juni 2019, waarbij de IBC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2021 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2020 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

2011 ESP Code

Resolutie MSC.461(101) van 14 juni 2019, waarbij de 2011 ESP Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2021 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2020 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

IMSBC Code

Resolutie MSC.462(101) van 14 juni 2019, waarbij de IMSBC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2021 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2020 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

FSS Code

Resolutie MSC.403(96) van 19 mei 2016

Resolutie MSC.403(96) van 19 mei 2016, waarbij de FSS Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Resolutie MSC.410(97) van 25 november 2016

Resolutie MSC.410(97) van 25 november 2016, waarbij de FSS Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

IMDG Code

Resolutie MSC.406(96) van 19 mei 2016

Resolutie MSC.406(96) van 19 mei 2016, waarbij de IMDG Code is gewijzigd, is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Resolutie MSC.442(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.442(99) van 24 mei 2018, waarbij de IMDG Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

IGC Code

Resolutie MSC.411(97) van 25 november 2016

Resolutie MSC.411(97) van 25 november 2016, waarbij de IGC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Resolutie MSC.441(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.441(99) van 24 mei 2018, waarbij de IGC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

2008 IS Code

Resolutie MSC.413(97) van 25 november 2016

Resolutie MSC.413(97) van 25 november 2016, waarbij de 2008 IS Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Resolutie MSC.443(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.443(99) van 24 mei 2018, waarbij de 2008 IS Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

IGF Code

Resolutie MSC.422(98) van 15 juni 2017

Resolutie MSC.422(98) van 15 juni 2017, waarbij de IGF Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

1994 HSC Code

Resolutie MSC.423(98) van 15 juni 2017

Resolutie MSC.423(98) van 15 juni 2017, waarbij de 1994 HSC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

2000 HSC Code

Resolutie MSC.424(98) van 15 juni 2017

Resolutie MSC.424(98) van 15 juni 2017, waarbij de 2000 HSC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

LSA Code

Resolutie MSC.425(98) van 15 juni 2017

Resolutie MSC.425(98) van 15 juni 2017, waarbij de LSA Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

IMSBC Code

Resolutie MSC.426(98) van 15 juni 2017

Resolutie MSC.426(98) van 15 juni 2017, waarbij de IMSBC Code is gewijzigd, is op 1 januari 2019 in werking getreden.

2010 FTP Code

Resolutie MSC.437(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.437(99) van 24 mei 2018, waarbij de 2010 FTP Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

1994 HSC Code

Resolutie MSC.438(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.438(99) van 24 mei 2018, waarbij de 1994 HSC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

2000 HSC Code

Resolutie MSC.439(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.439(99) van 24 mei 2018, waarbij de 2000 HSC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

IBC Code

Resolutie MSC.440(99) van 24 mei 2018

Resolutie MSC.440(99) van 24 mei 2018, waarbij de IBC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de Codes en de wijzigingen daarvan, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen. Het gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
1)

De teksten van de Resoluties waarbij de Codes zijn gewijzigd, zijn niet opgenomen. Zij liggen ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.